Събота, 27 Февруари 2021, 22:56

9-то редовно заседание на Общински съвет Костинброд

18 Май 2016, 16:31
(0) (0)
Костинброд - Новини
Прочетена: 1486 0


На 27.05.2016 година /петък / от 15.00 часа в малкия салон на НЧ "Иван Вазов-1947 г." ще се проведе деветото редовно заседание на Общински съвет Костинброд. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на същото място, на 25.05.2016 г. /сряда/ от 16.00 ч.

Проектът за дневен ред за предстоящата сесия е следният:

1. Промяна размера на бюджета за 2016 година.
2. Приемане  проект  за втора промяна на поименен  списък на обектите за придобиване на ДМА, основен ремонт и безобектови машини и съоръжения – централна  доставка с лимитни средства за 2016 година и рашифровката на капиталовите разходи,  финансирани от приходи  по § 40-00.
3. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година.
4. Вземане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.
5. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост.
6. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост.
7. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – общинска собственост.
8, Определяне вида на недвижим имот – общинска собственост.
9. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост.
10. Допълнително  еднократно  трудово възнаграждение на кмета на общината.
11. Допълнителни  трудови възнаграждение на кметове на кметства.
12. Вземане на решение за създаване на кметство състоящо се от съседните населени места на територията на община Костинброд – с.Градец и с.Царичина, с административен адрес с.Градец.
13. Промяна на длъжност в утвърдено щатно разписание на персонала в „Център за обществена подкрепа” гр.Костинброд, съгласно решение № 560/17.12.2013 год. от ОбС-Костинброд, съобразено с изискванията на Методиката за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в „Център за обществена подкрепа”.
14. Откриване на Клуб на пенсионерите и инвалидите в І-ви район, гр. Костинброд.
15. Откриване на Клуб на пенсионерите и инвалидите в ІІ-ви район, гр. Костинброд.
16. Избиране на обществен посредник.
17. Постъпило предложение от г-н Боян Йорданов с вх. №500/05.04.2016г. касаещо: 1. Възстановяване паметника на д-р Чилов на централния площад/на площадката до фонтана / съгласно предложениея проект.2. Преиздаване книгата на „Д-р Никола Чилов – личност и дело”-издадена през 1937 г. и 3. Издаване на юбилеен вестник в памет на д-р Никола Чилов за неговите заслуги за гр.Костинброд.
18. Преместваем павилион за търговска дейност с размери 5,00х4,00 от 20 кв.м. в УПИ-І „За поликлиника и аптечен комплекс”, кв.132а по плана на гр.Костинброд, с идентификатор 38978.900.6681 по кадастралната карта на гр. Костинброд.
19. Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ за ниско жилищно строителство в поземлен имот  № 38978.635.85 местност „Бачийте”, землище на Костинброд.
20. Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за складова база и логистика в поземлен имот  № 126028 местност „Шугарник”, землище на с. Опицвет, общ.Костинброд.
21. Изменение на подробния устройствен план за УПИ ХІ-852,856, УПИ Х-853 и УПИ ІХ - 854 кв.196 по плана на гр.Костинброд, с което да съвпаднат границите по кадастралната карта за имоти с идентификатори 38978.900.852, 38978.900.853 и 38978.900.854 с плана за регулация.
22. Изменение на ПР за изместване на улица регулация с о.т.256, о.т.255 и о.т.240 частта на  УПИ VІІІ -1760 кв.86 по плана на гр.Костинброд по кадастрална карта с цел съвпадане на граници им.
23. Изменение на подробния устройствен план при УПИ ХХVІ-122 и УПИ ІV-138, общ. кв.20 по плана на с. Чибаовци, с което да се образува нова улица с о.т.121а, о.т.121б, о.т.121в и о.т.121г и нов квартал 32.
24. Изменение на ПР за изменение на улица по регулация в частта с о.т.13, о.т.14 и о.т.17, кв.1 и кв.14 по плана на с.Градец по имотни граници.
25. Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за цех за салати в поземлен имот № 39978.45.30,  землище Костинброд.
26. Изменение на ПР за изместване на регулационна граница по нанесена имотна граница в частта на  УПИ „За озеленяване” и УПИ VІІІ-8 кв.3 по плана на с. Бучин проход и образуване на нов УПИ „За озеленяване” и VІІІ-113.
27. Вземане на решение за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион.


Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (0)

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?

Анкета » коментари (0)

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?

отговори
Ароматните вещества, които са добавени в тютюна (37)
70% Complete
Никотинът, който е естествена съставка на тютюна и води до зависимост (80)
70% Complete
Химическите вещества, които се образуват в дима при горенето (175)
70% Complete
Други добавките в тютюна, които са търговска тайна на производителите (63)
70% Complete