Четвъртък, 21 Юни 2018, 09:28

Кметът на община Костинброд с отворено писмо по повод нападки в интернет

16 Юни 2017, 11:23
(3) (1)
Костинброд - Новини
Прочетена: 4472 10

В последни дни в социалните мрежи се вихрят коментари и полемики относно направена публикация на настоящ общински служител, в която се коментира следното: "Гр. Костинброд ул. Еделвайс от три седмици е прекопана и асфалта пропада . Моля компетентните органи от Охрид 1 да вземат наякакво решение . Та тук играят нашите деца за Бога да не говорим,че и с кола вече се минава трудно..".

Последва искане от страна на кмета Трайко Младенов към общинския служител, в което се приканва да бъдат направени писмени обяснения по повод направените публикации и коментари. Това породи различни коментари в социалните мрежи.

По този повод кметът излезе с отворено писмо, в което призовава един трудово - правен и етичен спор да не се превръща в арена за политически, конюнктурни и популистки дебати.

(Публикуваните цитати и отвореното писмо е със запазен правопис на авторите).

ОТВОРЕНО ПИСМО
от
Трайко Младенов

Относно: твърдения и нападки от страна на настоящ служител на община Костинброд
„Ако нещо не ти дава мира, затваряш очи, броиш до десет, пожелаваш си то да не се е случвало никога и ето че наистина не се е случило, ура! Ден след ден гълтаме поредния хап лъжа..." Елиф Шафак

Уважаеми дами и господа,
Повод да напиша следващите редове са публикуваните през последната седмица на фейсбук страницата на г -жа Радостина Николова неверни и клеветнически твърдения относно работата на общинска администрация - Костинброд и нейното ръководство. Ако написаното от госпожата и споделено от някои „баш конституционалисти и потомствени демократи" се отнасяше само до мен като кмет на Община Костинброд, нямаше да губя и минута да отговарям на несъстоятелни и елементарно формулирани нападки. Проблемът който не мога да подмина с мълчание обаче е, че с писанията си госпожа Николова поставя под съмнение работата на всички редови служители в местната институция, поради което се чувствам длъжен да отговоря с няколко безспорни факта и задам няколко риторични въпроса.

Факт 1: Г-жа Радослава Николова и към настоящия момент е в трудово - правни взаимоотношения с община Костинброд и заема длъжност „касиер - калкулант" в Домашен Социален Патронаж.

Факт 2: Съответното лице е дългогодишен служител на община Костинброд, което познава много добре структурата и работният процес на общинска администрация - Костинброд. Същата контактува почти ежедневно със заместник-кметове, директори на дирекции, началници на отдели или др. колеги, с които обсъждат всички въпроси, свързани с работата на домашния социален патронаж. В ДСП през последните 5 години са правени редица ремонти, в които са участвали и лицата, занимаващи се със строителството, ремонтите или инвестициите на общината и които г-жа Николова познава, има техните телефони, обръщала се е към тях по различни въпроси.
Г-жа Радостина Николова, със заповед на кмета е работила и в деловодството на община Костинброд, в съответствие с което е запозната с начините за подаване на жалби, сигнали, питания и т.н от страна на гражданите, както и за начина за даване на отговори на тях.

Факт 3: В общинска администрация - Костинброд има утвърден Етичен кодекс на служителите, с който всички служители са запознати и са положили своите подписи, включително и госпожа Николова.Съгласно Етичния кодекс дейността на служителите в общинската администрация се осъществява при спазване на девет основни принципа, едни от които е ЛОЯЛНОСТ. Терминът „лоялност" кодексът дефинира като задължение на служителя да „съдейства за провеждане на политиката на общинското ръководство, като безпристрастно събира, анализира и оценява всички факти и обстоятелства, свързани с конкретните му функции, укрепвайки доверието в общинската администрация ".

Факт 4: Коментарите на г -жа Николова във фейсбук са дословно следните:
- На 08.06.2017 г. в 15.30 часа / т.е. в работното и време /: „гр.Костинброд, ул. "Еделвайс" от три седмици е прекопана. Моля компетентните органи от Охрид 1 да вземат някакво решение
- На 08.06.2017 г. в 15.38 / отново в работното и време в отговор на коментар/: „Не знам на кой е работа, но това е безобразие".

- На същата дата в 15.42 /в отговор на предложение на господин, включил се в коментарите да подаде писмен сигнал в деловодството на общината/: „ Знам, но нищо няма да стане ".

При това положение всеки логично мислеш човек би си задал следните въпроси:

1. Как така служител работещ в общината от години и който е част от екипа на общинска администрация не сигнализира по определеният административен ред за отстраняване на констатирана нередност, а избира подход на пряка и никому ненужна конфронтация?

2. Морално ли е човек, който получава заплата като служител в една институция и е приел да изпълнява приетия етичен кодекс на поведение да заявява открито и публично недоверие към работата и компетентността на отделни звена на общината, а с това и към своите колеги?

З. От чисто правна гледна точка не е ли нарушение на трудовата дисциплина, а именно на задължението за уплътняване на работното време, вместо да изпълнява трудовите си функции служителят да си „чати в нета"?

4. Нарушението на Етичния кодекс, а именно уронване престижа на работодателя чрез така направените коментари не съставлява ли дисциплинарно провинение по смисъла на чл.187, ал.1, т.8 от Кодекса на труда?
Както казах по -горе задавам въпросите риторично, а който има достатъчно ум ще си отговори без повече подсказки.
Но нека продължа с фактите, такива каквито са в действителност.
Отговорно твърдя, че г -жа Николова не представя пред обществеността цялостната информация довела до писмото - искане за предоставяне на обяснения, във връзка с нейното поведение.

На 08.06.2017 г. /четвъртък/, ръководителят на г-жа Радослава Николова е запитан от мен като кмет на община Костинброд, защо тя изнася твърдения и влиза в спор за проблемна ситуация, за която община Костинброд не е била уведомена от никого, живеещ или преминаващ през въпросния квартал.
Текстът и снимките са пуснати от г-жа Николова в работното й време. Няма официален сигнал от нея - писмен, на електронната страница на общината или дори в устна форма до който и да е служител на общината.

На 09. 06. 2017 г. /петък/ проблемът със съответното пропадане на улицата вече е отстранен от общината. Лица, които могат да застанат с имената си, отправиха молба да не се предприемат каквито и да е действия за налагане на дисциплинарно наказание срещу госпожа Радослава Николова, с оглед на дългогодишната й служба към общината. Отчитайки горния факт Община Костинброд не предприе каквито и да е последващи действия в посока искане на обяснения или срещи с ръководителя на ДСП или със служителя - г-жа Николова. За кмета на общината и за общинското ръководство случаят към този момент бе приключен без последици от него. Въпреки това - публикацията на г-жа Николова остана в интернет пространството на 9.06.2017 година /петък/ и на 10 - 11.06.2017 година / събота и неделя/.

На 12. 06. 2017 г. /понеделник/ публикацията от страна на г-жа Радослава Николова продължава да стои - въпреки отстранения проблем с уличната настилка и липса на каквито и да е действия спрямо нея до съответния момент от страна на общинска администрация.

До този момент ръководството на общината възприемаше този случай за незначителен, но очевадната липсата на коректност от страна на съответния служител на общината доведоха до отправяне на писмено искане за обяснение от страна на работодателя, адресирано до г-жа Николова.

Община Костинброд и лично аз като кмет считаме, че гореизложените обстоятелства в никакъв случай не сочат за административен произвол или натиск върху г -жа Радослава Николова, която след връчване на искането за обяснения си подаде сама заявление за напускане. Заявлението й за напускане не е обсъдено предварително с административното ръководство на общината и не е резултат на непозволен натиск. В подаденото заявление не са посочени причини за напускане на заеманата длъжност, но е изразено категорично желание за незабавно прекратяване на трудовото правоотношение, а това означава без възможност за приемане на извършваните от нея дейности от друг служител. Искането за напускане е уважено от работодателя, но с условие за едномесечен срок на предизвестие, в съответствие с което г-жа Николова е в платен годишен отпуск, уважен и разписан от ръководството на общината.

Остава отворен въпросът, защо лице на което се искат обяснения за допуснати нарушение на трудовата дисциплина изявява желание да напусне работа, след като искането на обяснения е административна процедура и не винаги води след себе си дисциплинарни наказания или уволнение.

Г-жа Николова е давала и друг път обяснения относно определени обстоятелства свързани с работната атмосфера в ДСП. Обяснения в съответният случай са дали и всички нейни колеги. Обясненията са били свързани с уточняване на определени факти и обстоятелства и санкции, наказания или каквито и да е други действия от страна на общинска администрация - Костинброд не са последвали.
С г-жа Радослава Николова не е провеждан разговор от страна на кмета или на общинското ръководство нито през изминалата, нито през настоящата седмица.

Общинска администрация - Костинброд, кметът на община Костинброд и общинското ръководство на общината са проявили необходимото търпение, толеранс и разбиране към проблема изтъкнат от г-жа Радослава Николова, но категорично застъпваме и ще отстояваме тезата, че не е логично, морално, етично - човек запознат със структурата и функционирането на общината, пред който всеки работен ден са „отворени вратите на всички кабинети" в общината - да оспорва компетентността и ефективността на колегите си, с които се познава и работи от години.

В заключение ще заявя, че Общинска администрация -Костинброд няма да допусне случаят да се превърне в арена за политически противоборства и конфликти, поради което няма да коментира повече публикуваните груби нападки и обиди от лица, тролове и „политически деятели" срещу осъществените от общината действия по казуса.

Не може и няма да бъде търсена отговорност от лице, което въпреки казаните думи и предприетите от него действия срещу своя работодател, все още е в трудово - правни взаимоотношения с него. Това е морален и етичен подход от община Костинброд към дългогодишен неин служител, който сам е подал заявление за напускане. И след изтичане на едномесечният срок ще бъде освободен - по негово желание.
Отново призоваваме всички „заинтересовани" лица - нека да не се превръща един трудово - правен и етичен спор в арена за политически, конюнктурни и популистки дебати.

Това не е морално и етично.
С уважение: Трайко Младенов
/Кмет на община Костинброд/


Източник: balkanec.bg

Коментари (10)

 • Отговори (15) (0)
  1. добавен от: Красимир Николов 16 Юни, 21:38

  Празнодумства, да аз съм заинтетесовано лице,и питам, кога ще бъде оправена улицата без популистки обещания

 • Отговори (5) (4)
  2. добавен от: M 17 Юни, 00:01

  Е няма що... Този кмет за пореден път се излага. В последно време ако не си симпатизант на ГЕРБ ти стъжнява живота :( ...
  Също така всички служители на общинския инспекторат в Костинброд, 90% от времето си прекарват в Facebook. Достатъчно е да им погледнете профилите... почти няма ден без да постват снимки в работно време... Жалък кмет и жалка общинска администрация...

 • Отговори (3) (5)
  3. добавен от: Иванка Василева 17 Юни, 00:39

  Четете текста дами и господа. Прочетете го от начало до край и ако ви е сложен на всички вас - активни граждани, които плювате - не се напрягайте. А си отговорете - какво сте направили за града или общината ни. Ама чесно. Аман от юзери. Откъде и защо тази злоба във вас и в коментарите ви. И пак за политика говорите, при положение че досега ви с нея е най-много в новините, които гледате. И в заключение - свободата не е свободия, а когато плюваш - виш преди това вятъра да не духа срещу теб ...

 • Отговори (5) (0)
  4. добавен от: Радослава Николова 17 Юни, 13:47

  Г-н Младенов, с цялото ми уважение към вас ВИЕ май наистина не разбрахте, че казуса е прекопаната ул. Еделвайс а не разискване на трудово правните ми
  взаимоотношения с Община Костинброд. Мога да отговоря на всички факти ,точки и подточки в написаното от вас Отворено писмо. Но не мисля, че е редно да заминавам обществеността с това. Питам Колко време ви трябва за да се положи асфалта на лу. Еделвайс или да се захванем сами като хората от с.Врачеш ?

 • Отговори (6) (0)
  5. добавен от: Анонимен 17 Юни, 14:30

  Кмете оправи дупките по Ломско шосе,изобщо в целия град...

 • Отговори (2) (1)
  6. добавен от: Е 17 Юни, 15:14

  Да започнем първо с това, че по нареждане на Община Костинброд ул."Еделвайс" е прокопана от ВиК. Но защо? Защото съседите на г-жа Николова са имали проблем с канализация и мазето им е било пълно с отпадни водни.Проблемът им е решен, но никой и дума не казва за това. Улицата ще бъде асфалтирана, тогава когато премине процеса на слягане, защото ако не се изчака нужното време следващите коментари от загрижени граждани ще са същите както са и досега - предимно отрицателни и грозни. Докато не спре слягането Общинска администрация Костинброд ще насипва въпросното прокопаване а след това ще се предприемат действия по полагането на асфалт. Чрез обществена поръчка ще се възложи на фирма - изпълнител, но няма да бъде само асфалтиран този проблемен участък, но ще бъдат изградени и легнали полицай, който да ограничат скоростта и да се предотвратят инциденти с живущите на тази улица. Ще бъде изградена и детска площадка на която да играят нашите и вашите деца, но първо администрацията и други държ...

 • Отговори (2) (1)
  7. добавен от: Красимир Николов 17 Юни, 17:03

  а защо се е пълнело с отпадни води ,Защото не са вързали къщата към канализацията след водния цикъл :) и има варианти да не се чака една година да сляга даден изкоп ,хайде моля ви се . А с краварника няма да има оправия ,там положението е безнадеждно

 • Отговори (1) (6)
  8. добавен от: Иванка Василева 17 Юни, 17:22

  До колкото виждам, докато чета всичко написано тези няколко дни - казусът дойде не от написаното от госпожата в началото - "сигнала й в работно време", а от коментарите й в споровете след това. Помисли, прецени и напиши тогава бе момиче. Може да се плицикаш с колегите от общината по басейни когато отидете някъде на почивка, а не можеш да им звъннеш, че има проблем на улицата. Издеянихме цял град разкопан 2 години, а не можем да запазим търпение за една дупка. От снимките виждам, че все пак може да се минава с кола покрай нея, а 100 процента това не е единствения път, по който може да минеш. За троловете и анонимните - гризкайте сиренце в малките си хралупки.

 • Отговори (7) (0)
  9. добавен от: Наталия Станкова 17 Юни, 18:51

  Абе ,Кмете ,жената за какво пише ,ти какви не адекватни публикации пишеш.Нещо не си във час.От както си Кмет на Костинброд ,градът е заприличал на Кочина.Тръгни пеша по улица Охрид и ще видиш тротоарите на какво приличат.Какво се репчиш във Фейсбук.И аз съм възмутена от поведението ти-безхаберие и безотговорност.Хайде не заплашвай и не се саморазправяй от позиция на власт имащ с жената.

 • Отговори (4) (0)
  10. добавен от: Николина Георгиева 17 Юни, 22:18

  Уважаеми г-н кмете,моля,Ви кажете на съгражданите си какво направихте за квартала след моста на р. Белица .Има ли тротоар по ул.П.Волов?Има ли канализация?Има ли ВиК!Има ли "легнали полицаи"?Колко бройки има на улицата на,която Вие живеете?За част от тези въпроси жителите на квартала имат депозирани жалби и подписки.Така че,жалби,подписки,сигнали в писмен вид подадени по надлежния ред или споделени в мрежите имат една и съща съдба,която се нарича БЕЗХАБЕРИЕ И,БЕЗОТГОВОРНОСТ

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (15)

Какво е вашето мнение относно провеждането на референдум по предложение на Сдружение "За чиста вода"?

Анкета » коментари (15)

Какво е вашето мнение относно провеждането на референдум по предложение на Сдружение "За чиста вода"?

отговори
Подкрепям идеята (111)
70% Complete
Не подкрепям идеята (99)
70% Complete
Мисля, че е безсмислено, защото е ясно, че всички искат да пият чиста вода (179)
70% Complete
Не мисля, че е удачно, защото вложените в референдума пари могат да бъдат изразходвани директно за подмяна на общинската ВиК мрежа (177)
70% Complete
Нямам мнение (15)
70% Complete