Неделя, 5 Април 2020, 03:19

Конкурс за полицаи за районните управления в Пирдоп, Ботевград, Сливница, Правец, Етрополе

14 Ноември 2019, 10:31
(2) (1)
Ботевград - Новини
Прочетена: 3117 12


Във връзка с обявяването на конкурс за назначаване на държавна служба на вакантни младши изпълнителски длъжности /полицай-старши полицай/ ОДМВР- София уведомява желаещите да участват, че могат да подадат своите документи в областната дирекция в периода 18-25.11. 2019г. вкл.

Кандидатите подават на място заявление за участие в конкурса /по образец/, попълват анкетна карта /по образец/ и представят лична карта и нотариално заверено копие от диплома за завършено средно образование. Подробна информация за конкурса- в приложения файл.

Да си полицай не е просто професия, а висша отговорност към хората и тяхното право на сигурност. Ако защитата на реда и върховенството на закона са и твой приоритет, не се колебай- кандидатствай и се присъедини към професионалния екип на ОДМВР- София!


На основание чл. 156, ал. 1. ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

ОБЯВЯВАМ:

1. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - София на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

1. Районно управление - Пирдоп Група ..Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 2 (две) вакантни
длъжности.

2. Районно управление - Ботевград Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай - 1 (една) вакант на длъжност;
- полицай - старши полицай (водач на служебно куче) - 1 (една) вакантна
длъжност;
- младши автоконтрольор II -1 степен - 2 (две) вакантни длъжности.

3. Районно управление - Сливница Група ..Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност.

4. Районно управление - Правец Група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай - 1 (една) вакат на длъжност;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна
длъжност.

5. Районно управление - Етрополе Група „Охранителна полиция"
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна
длъжност.
II. Кандидатите та участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица. които отговарят на следните изисквания:
1. Да имат само българско гражданство;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията: .
3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания:
4.1. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители па МВР, заемали длъжности но ЗМВР. или настоящи служители в МВР);
4.2. Да имат завършено средно образование;
4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР. съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи:
4.4. Да отговарят па минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване па кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР. съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
4.5. Да отговарят на условията, съгласно Наредбата за условията и реда, при който се ползва специален режим на движение от МПС - изискването се отнася само за кандидатите за длъжностите полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) и младши автоконтродьор II - I степен;
4.6. Да притежават свидетелство за управление па МПС - изискването се ознася само за кандидатите за длъжностите полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) и младши автоконгрольор II -1 степен.
5. Да отговарят па медицинските изисквания за работа в МВР. съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквалия за работа н Министерството на вътрешните работи.

III. НЕОБХОДИМИ документи и срок за подаването им:
1. В 10-дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156. ал. 6 от Закона за Министерството па вътрешните работи, кандидатите подават заявление за участие в конкурса (по образец), попълва) анкетна карта (по образец) и представят следните документи:
1.1. Лична карта;
1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
1.3. Декларация, чс кандидатът:
1.3.1. Има само българско гражданство;
1.3.2. Не е осъждан за умишлено престъпление от обш характер независимо от реабилитацията;
1.3.3. Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер.
1.4. Искане за признаване валидността па резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси - в случаите по чл. За, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи - по желание на кандидата;
1.5. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен“ - в случаите по чл. 8. ал. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството па вътрешните работи - по желание на кандидата;
1.6. Свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие) - само за кандидатите за длъжностите полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) и младши автоконтрольор II -1 степен.
1.7. Други документи, имащи отношение към конкурса.
2. В заявлението по т. 1 кандидатът посочва длъжността, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.
3. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - София, адрес: гр. София. бул. ..Гео Милев“ № 71;
4. Ме се приемат документи, подадени след срока по т. 1.
5. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да ее извърши в 3-дневсн срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.
В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства па кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Администрат ивен" при Областна дирекция на МВР - София.
6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - София да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси“ - МВР. до Института по психология - МВР и ЦБПС при Академията на МВР - за проверка валидността на резултати и заключения по чл. За (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

IV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:
1. Изследване на физическата годност.
Изследването на физическата годност да се проведе в гр. София на Спортен комплекс „Раковски“, съгласно Таблица № 1 от специализираната методика за изследване па физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР. приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г„ както следва:

Точкова

система

за

оценка

Тестова батерия

скок

дължина от място (см)

бягане осморка 4 цикъла (сек)

гладко бягане 800 м (мин)

сгъв разгт на рт от 0

ане и

,ване

зцете

пора

р.)

изпр; на тр\ тиле1

ДО Ct

(б1

|вяне

ша от ч лег :дсж

т)

 

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

8

О

Ч-

гч

II

А

>= 205

-

-

t <= 3.10

t <= 3.20

-

-

-

-

7

235

200

t<= 16.2

i <= 16.6

3.11 -3.15

3.21 - 3.25

>=55

-

-

V ii 1

6

230

195

16.3

16.7

3.16-3.20

3.26 - 3.30

50

-

-

50

5

225

190

16.4

16.8

3.21 -3.25

3.31 -3.35

45

-

-

45

4

220

185

16.5

16.9

3.26-3.30

3.36-3.40

40

-

-

40

3

215

180

16.6

17.0

3.31 -3.35

3.41 -3.45

36

-

-

36

2

210

175

16.7

17.1

3.36-3.40

3.46-3.50

32

! -

32

1

205

170

16.8

17.2

3.41 -3.45

3.51 -3.55

30

 

30


2. Психологично изследване:
2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;
2.2. Психодиагностично интервю.
Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагносгично интервю.
Кандидатите, нспокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1. не преминават елимннаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.
V. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 3 (три) месеца от обявяването
на конкурса.

VI. ОПРЕДЕЛЯМ състав на конкурсната комисия:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Старши комисар НИКОЛАЙ СПАСОВ -директор на ОДМВР -
София.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Комисар ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ - началник на отдел „Охранителна полиция" при ОДМВР - София.
ЧЛЕНОВЕ:
1. Главен инспектор ХРИСТО ПРИСОВ - началник на Районно управление - Пирдоп при ОДМВР - София;
2. Главен инспектор КРАСИМИР КИРИЛОВ - началник на Районно управление - Ботевград при ОДМВР - София;
3. Главен инспектор СТЕФАН КОВАЧЕВ - началник на Районно управление - Правец при ОДМВР - София;
4. ГЕРГАНА ГРИГОРОВА - старши експерт (ЧР) в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси" към отдел „Административен" при ОДМВР - София;
5. Инспектор СИМЕОН ГУГАЛОВ - главен инструктор (физическа подготовка) в сектор „Приложна подготовка“ от Центьр за бойна подготовка и спорт при АМВР. ръководител на експертната група за провеждане на етап „Изследване па физическата годност“;
6. ИВАН ИВАНОВ - главен експерт в сектор „Психодиагиостични изследвания“ към ИII - МВР. ръководител на експертната група за провеждане на етап „Психологично изследване".
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: ЛИЛИ ЯНЧЕВА - старши експерт (ЧР) в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен“ при ОДМВР - София.
VII. Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок. като кандидатите бъдаг своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на провеждане на съответните етапи от конкурсната процедура.
VIII. Областна дирекция на МВР - София да публикува обявление за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за МВР.
IX. Заповедта да се публикува в електронната страница на дирекция „Човешки ресурси" - МВР в интернет и ннтранет, и се изпрати на структурите по чл. 37 от Закона за МВР за сведение, изпълнение и обявяване на общодостъпни места.Източник: balkanec.bg

Коментари (12)

 • Отговори (2) (2)
  1. добавен от: Правчанин 14 Ноември, 13:21

  Хайде момчета и момичета...напред към служба в родната полиция! Там е истината! Атака! Искам стотици кандидати в борба за едно място! 8)

 • Отговори (2) (0)
  2. добавен от: Анонимен 14 Ноември, 13:53

  Заплата?

 • Отговори (0) (3)
  3. добавен от: Анонимен 14 Ноември, 16:43

  Заплата 1600лв

 • Отговори (2) (0)
  4. добавен от: Айше 14 Ноември, 16:49

  Тук става въпрос за мои и твои това е е Етрополе !

 • Отговори (2) (1)
  5. добавен от: Анонимен 14 Ноември, 18:35

  Иван Велев и Атанаска да пратат Бети маже да я земат отново

 • Отговори (1) (0)
  6. добавен от: Анонимен 14 Ноември, 20:58

  ОТ КЪДЕ Е ИВАН ВЕЛЕВ ? кОЯ Е ТАЗИ БЕТИ?

 • Отговори (0) (0)
  7. добавен от: Анонимен 15 Ноември, 04:48

  Da patrul s bijaka jenstveniq shte e sirenata hahhahaha

 • Отговори (0) (0)
  8. добавен от: Службарката 15 Ноември, 08:20

 • Отговори (0) (0)
  9. добавен от: Анонимен 15 Ноември, 12:25

  1000-1200 лева бруто

 • Отговори (1) (3)
  10. добавен от: Анонимен 15 Ноември, 17:10

  2000 бона с дибавки за храна дехи и нощен труд

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (9)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (9)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (769)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (69)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (59)
70% Complete
Мир по Земята (120)
70% Complete