Понеделник, 18 Ноември 2019, 01:09

Местна инициативна група „Костинброд – Своге” вече е в каталога на одобрените МИГ-ове в България.

7 Юли, 08:48
(0) (0)
Костинброд - Новини
Прочетена: 650 1


МИГ „Костинброд – Своге” вече и в Каталога на Местните инициативни групи в България 2014 – 2020

Местна инициативна група „Костинброд – Своге” вече е в каталога на одобрените МИГ-ове в България.

Каталогът е за 2019 г. и е издание на Министерство на земеделието, храните и горите, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. В него е включена информация като обхваната територия и население, контакти, както и основна информация за стратегията на МИГ „Костинброд – Своге”, с нейните приоритети и специфични цели. Информацията е представена на български и на английски език.
МИГ „Костинброд – Своге” подписа споразумението за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 13.04.2018 г. Общият бюджет на Стратегията е на стойност 2 933 700 лв. Приоритетите, които си поставя Стратегията са:
• конкурентоспособно и устойчиво развитие на земеделските и горските стопанства, преработката и маркетинга на селскостопански продукти на територията на МИГ „Костинброд – Своге”;
• разнообразяване на икономиката чрез развитие на неземеделски дейности;
• повишаване качеството на средата на живот чрез инвестиции в обновяване на малка по мащаби инфраструктура, съхранение на местната идентичност, културно-историческото и природно наследство.

Целите на Стратегията ще бъдат постигнати, чрез прилагането на 7 мерки, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., а именно:
1. Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства с общ бюджет 393 374.50 лв. Проектни предложения по нея могат да подават земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи или организации на производители. Тази мярка е насочена към подобряване на производствената дейност на земеделските стопанства.

2. Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти е на стойност 93 374.50 лв. Допустими бенефициенти са земеделски производители, признати групи или организации на производители, както и еднолични търговци и юридически лица.

3. Мярка 6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности с общ бюджет 1 027 914.50 лв. По нея могат да кандидатстват земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

4. Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. Допустимите бенефициенти са общините на територията на МИГ „Костинброд – Своге“, ВиК операторите, Юридически лица с нестопанска цел и читалищата. Общият бюджет е 1 060 406.60 лв.

5. Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура ще подпомага проекти за инвестиции за туристическа инфраструктура, общинска собственост или собственост на ЮЛНЦ, развитие на туристически услуги и атракции за посетители. Общият бюджет е на стойност 240 000 лв.

6. Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културно и природно наследство в селата с общ бюджет 60 000 лв. ще финансира възстановяването, реставрацията и/или ремонта на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства в населените места на МИГ „Костинброд – Своге“.

7. Мярка 8.1 Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви включва залесяване на земеделски и неземеделски земи в територии с ниска лесистентност и в територии с висок и среден риск от ерозия. Тя е на обща стойност 58 674.90 лв

Източник: balkanec.bg

Коментари (1)

  • Отговори (0) (0)
    1. добавен от: Пунта Мара 19 Юли, 19:19

    Идиот до идиота,мила моя майнольо

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (6)

Къде ще празнувате Новогодишните празници

Анкета » коментари (6)

Къде ще празнувате Новогодишните празници

отговори
В България (226)
70% Complete
В чужбина (43)
70% Complete
Няма да празнувам (98)
70% Complete