Петък, 26 Февруари 2021, 00:05

На 25 февруари ще се проведе заседание на Общински съвет-Правец

22 Февруари, 13:43
(1) (0)
Правец - Новини
Прочетена: 587 1


На 25.02.2021 г. (четвъртък) от 16:30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет-Правец в Заседателна зала "Правец" на Община Правец при следния Дневен ред:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.
2. Приемане на бюджета на Община Правец за 2021 година.
3.Актуализиране на програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост през 2021 година.
4. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственост- без търг или конкурс, Помещения №11 и №10, представляващи кабинет и преходно помещение (лаборатория), с обща полезна площ от 28.70 (двадесет и осем цяло и седемдесет стотни) кв.м, находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника), гр. Правец.
5. Продажба на общинско жилище на наемател на основание чл.39, т.3 от Наредба № 6 на ОбС – Правец, за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища.
6. Продажба на общинско жилище на наемател на основание чл. 48, ал. 2 от ЗОС и чл.42, ал. 3 от Наредба № 6 на ОбС – Правец, за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища.
7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ II – 634, находящ се в кв. 80 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец.
8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XVIII – 971, находящ се в кв. 2 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец.
9. Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд на община Правец за стопанската 2021-2022 година.
10. Предоставяне на общински пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
11. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ.
12. Определяне на процента от таксата, дължима от родители/ настойници за ползване на целодневни детски градини, който се покрива от Община Правец.
13. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Правец през 2020 година.
14. Определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги.
15. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност.
16. Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ № 61189.000105, махала „Балабанска”, по Картата на възстановената собственост /КВС/ на землището на с. Равнище.
17. Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.93.44, от Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Правец, махала „Куковското”.
18. Разглеждане на Отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2020 г. и Проект на бюджета на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2021 г.
19. Кандидатстване на община Правец с проектно предложение: Строително ремонтни дейности на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип”, гр. Правец за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по Компонент 1:
„Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги”.
20. Сключване на договор по чл.183, ал.3 във връзка с ал. 1 от ЗУТ за преустройство и пристрояване на съществуваща сграда в съсобствен урегулиран поземлен имот I-за КЖС и озеленяване в кв.177 по действащите ПУП на гр. Правец.


Източник: balkanec.bg

Коментари (1)

  • Отговори (2) (0)
    1. добавен от: Анонимен 23 Февруари, 20:02

    Интересни са ми т. 5 и т.6 - продажба на общинско жилище на наемател. Какъв е редът да стана наемател на общинско жилище и как мога после да го придобия? Сега съм под наем при хазяин един старец перушан в блоковете. Постоянно идва да наднича и смърди, че децата ми му били съсипали стените и ламината. Били сме му опушили кухнята. А като му предложих да купя апартамента, за 62 квадрата ми поиска 70 хилки, като грозно се изкикоти, като му казах, че това е цена за голям областен град. 'Ако щеш, вика. Иди в големия град и си купи там апартамент!'

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (0)

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?

Анкета » коментари (0)

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?

отговори
Ароматните вещества, които са добавени в тютюна (37)
70% Complete
Никотинът, който е естествена съставка на тютюна и води до зависимост (77)
70% Complete
Химическите вещества, които се образуват в дима при горенето (166)
70% Complete
Други добавките в тютюна, които са търговска тайна на производителите (62)
70% Complete