Вторник, 24 Януари 2017, 23:20
По-различните новини само за вас!

Своге

Заседание на ОбС гр. Своге - 21.12.2012 г.

+ | - 19.12.2012г. 13:10 | Новини
Прочетена: 1171 | 0

Оцени:

По време на последната сесия на ОбС гр. Своге, беше отстранен Председателят на местния парламент Светлозар Вешков.
Поради невъзможност за насрочване на дата за заседание на ОбС от страна на зам.-председателят Христо Йовов и въз основа на чл.23 ал.4 т.2 от ЗМСМА вр. чл. 30 ал.2 и ал.3 от Правилника  за работа на ОбС, група общински съветници свикват заседанието на 21.12.2012 г. от 9.30 ч..

Дневен ред:
 1. Избор на председател на Общинския съвет.
 2. Вземане на решение за освобождаване на заместник председателя на Общинския съвет.
 3. Вземане на решение относно определяне годишния размер за 2013 г.  на такса битови отпадъци, според количеството/
 4. Вземане на решение относно приемане определянето на такса битови отпадъци за 2013 год.
 5. Вземане на решение за приемане на Годишната програма за управлението на общинската собственост за 2013 г.
 6. Вземане на решение за отмяна на действащата Наредба за търговската дейност и услуги на територията на Община Своге приета с Решение № 153 от Протокол № 10 от 23.10.2010 г. и приемане на нова Наредба за търговската дейност и услуги на територията на Община Своге.
 7. Вземане на решение за упълномощаване на Кмета на Община Своге да участва в Общото събрание на акционерите на ВЕЦ Своге АД при дневен ред определен в поканата за свикване на Общото събрание.
 8. Вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Сдружение „Футболен клуб Спортист-Своге” върху част от недвижим имото-терен, съоръжения и движими вещи находящи се в УПИ I- “За парк и спортен комплекс”, кв. 90 по ПУП на град Своге.
 9. Вземане на решение за приемане на структурата на общинската администрация в сила от 01.01.2013 г.
 10. Вземане на решение за приемане на промени в общинската транспортна схема.
 11. Вземане на решение относно допълнителен бюджет на Община Своге от преизпълнение на собствени приходи към 31.12.2012 г.  2012 г. и разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции, без да се променя общияр размер на бюджета към 331.12.2012 г.
 12. Предложение относно Задание по чл.125 от ЗУТ и издаване на Разрешение за изработване на проект за ПУП- План за застрояване с цел промяна на предназначението на поземлен имот ПИ № 015046 /ливада/ за строителство на еднофамилна жилищна сграда в местност реката по КВС на с. Свидня,
 13. Предложение относно утвърждаване на годишен план за ползването на дървесина от горите, собственост на Община Своге за 2013 г.
 14. Предложение относно Определяне начина на ползване от гори соственост на Община Своге за 2013 година.
 15. Предложение относно: Упълномощаване на Кмета на Община Своге да подпише Запис на заповед без протест без разноски, платими в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция в размер на 1 034 355.50 лв. ( един милион, тридесет и шетири хиляди триста и пет лева) за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 23/231/01384/14.12.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечения за жителите на Община Своге, сключен между Община Своге и ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция. Възлагане на Кмета на Община Своге да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор № 23/231/01384/14.12.2012 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.

Източник: balkanec.bg
Стани фен във Facebook  
« Назад

Коментари (0)

Добави коментар
виж всички » Анкета

 • Трябва ли общината да продаде акциите си във "ВЕЦ Своге" АД?
    Коментирай (1)

виж всички » Справочник

Новините по дни

Изпрати новина до Balkanec.bg

Заглавие: *
Текст на новина: *
Обратна връзка: