Вторник, 23 Октомври 2018, 00:13

Областният управител отправя покана за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014 г. – 2020 г.

9 Януари, 14:21
(0) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 839 0

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8 от Закона за обществените поръчки, във връзка с прилагането на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1 от Закона за регионалното развитие и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с определянето на изпълнител за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014 г. – 2020 г.
1. Пълно описание: „Изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014г.-2020 г.”

Областната стратегия за развитие /ОСР/ на Софийска област е разработена през 2013 г. като документ за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на Софийска област. Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР) е необходимо в средата на планирания период да се организира и проведе междинна оценка, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на стратегията.

2. Изисквания към изпълнителя на услугата:
2.1. Експертите, които ще участват при извършването на оценката следва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 83 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие (ППЗРР), а именно:
- да имат придобита образователно - квалификационна степен "магистър";
- да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в продължение най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в това число изработване на социално - икономически и екологични анализи, проучвания, стратегии, планове, програми, доклади и оценки в публичния сектор;
- да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и публичност и оценката на дейности, свързани с провеждането на регионалната политика и прилагането на структурните инструменти на ЕС.
2.2. Независимите експерти не трябва да са отговорни в момента за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020 г. или да са били отговорни за изпълнението й през последните три години.
2.3. Независимите експерти не трябва да са участвали в разработването на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014- 2020 г.

3. Изисквания към изпълнението на услугата:
Изпълнителят следва да опише в предложената оферта:
3.1. Използваните при оценката подходи и методи, описание на извършените изследвания;
3.2. Източниците на данни и информация;
3.3. Основни компоненти на оценката/доклада на Областната стратегия за развитие 2014 -2020 г., в съответствие с изискванията на националното законодателство в областта на регионалното развитие.

4. Изисквания към крайния продукт:

4.1. Съдържанието на доклада за оценка следва да има структурата, регламентирана в чл. 33 от Закона за регионалното развитие:
 оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
 оценка на степента на постигане на съответните цели;
 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.

4.2. Крайният продукт се представя:
1. На хартиен носител - 1 /един/ брой оригинал и 2/два/ броя копия.
2. Електронна версия на CD - представят се 3 /три/ броя дискове, като във всеки диск се включва пълния текст на крайния продукт и приложенията.
4.3. Изпълнението на услугата се приема с подписването на приемо – предавателен протокол, като след приемането му изпълнителят се задължава да представи междинния доклад и междинната оценка под формата на презентация пред Областния съвет за развитие на Софийска област.
5. Прогнозна стойност – до 8333.33 лева (осем хиляди триста тридесет и три лв.) без ДДС.
6. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 /шестдесет/ дни.
7. Критерий за избор - “най – ниска предложена цена”.
8. Срок за изпълнение - 2 /два/ месеца от датата на подписване на договор.
9. Условия и начин на плащане - чрез банков превод от Областна администрация на Софийска област по сметка на Изпълнителя, с отложено плащане до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подписването на двустранен протокол за приемане на изпълнените на услугата и представена валидна данъчна фактура - оригинал.

Всяка оферта – подписана и подпечатана, следва да съдържа следните реквизити:
- Ценово предложение – обща стойност за изпълнение на услугата без включен ДДС.
- Административни данни на оферента: наименование, административен адрес, лице за контакт, БУЛСТАТ, телефон, факс, електронна поща, електронен адрес (ако има такъв);
- Писмени доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 83 от ППЗРР.
- Декларация, че експертите не са отговорни за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Софийска област в момента и през последните три години, и че не са участвали в разработването й - оригинал.

Моля, при проявен от Вас интерес за участие, да изпратите оферта до 17:00 часа на 16.01.2018 г. (вкл.) на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6 или на електронната поща на Областна администрация на Софийска област: sofoblast@government.bg, с предмет: „Оферта за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014г. - 2020г.“


Лице за контакти: Калин Василев – главен експерт в отдел РРУТ в Областна администрация на Софийска област, тел: 02/930 1 834;Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (2)

Подкрепяте ли идеята до 2024г. да бъдат премахнати печките на дърва и въглища, които не отговатят на еконормите

Анкета » коментари (2)

Подкрепяте ли идеята до 2024г. да бъдат премахнати печките на дърва и въглища, които не отговатят на еконормите

отговори
Да (65)
70% Complete
Не (137)
70% Complete
Съгласен съм, това ще подобри качеството на въздуха. (20)
70% Complete
Не смятам, че е необходимо. Това няма да промени качеството на въздуха (76)
70% Complete
Не съм заинтересован (2)
70% Complete