Неделя, 18 Април 2021, 12:30

Община Правец обявява конкурс за подбор на персонал

5 Март, 09:51
(2) (0)
Правец - Новини
Прочетена: 1857 0


Община Правец в качеството си на бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“  обявява конкурс за подбор на персонал за изпълнение на:

Дейност "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родител, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" за следните длъжности:

I. Акушерка – 1бр.: 

Вид правоотношение: трудово.

Заетост: 4 ч./ден.

Основни изисквания

• да бъде физическо лице;
• да притежава висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – акушерка;
• да има професионален опит не по-малък от 2 години;
• да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
• да не е в конфликт на интереси.

Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:
• да има практически опит в работа с уязвими деца и семейства.

 Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика

• Идентифицира потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете;
• Осъществява координация с екипа на услугата „Здравна консултация за деца“ и оказва методическа подкрепа на персонала на услугата „Център за семейно консултиране и подкрепа“;
• Разработва програми и обучителни материали и провежда консултиране с бъдещи родители и родители на деца на възраст от 0 до 3 г. и от 3 до 7 г.

Дейност "Подкрепа за осигуряване на здравна детска"

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва в два етапа. 

Първи етап: Подбор по документи

Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на официалната интернет страница на община Правец.
Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

Втори етап: Събеседване (интервю) с допуснатите кандидати

Събеседването цели изясняване на:

-мотивите и очакванията на кандидатите към работата;
- личностни качества като умения за работа в екип и общуване; нагласи и отговорност при вземане на решения; нагласи за работа с деца с увреждания и техните семейства.

Класиране

За работата си комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Правец и на информационното табло – 1 етаж, сграда на Община Правец.

Длъжността се заема, чрез сключване на трудов договор, съгласно Кодекса на труда.

Документи за участие в конкурсната процедура

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

- Писмено заявление за кандидатстване с контакти за обратна връзка /по образец/;
- Автобиография /по образец/;
- Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда /по образец/;
- Декларация за обработка на лични данни –/по образец/;
- Копие от документи за придобита образователна степен (диплома), допълнителни квалификации;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
- Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства - /по образец/
При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи. 

Място и срок за подаване на документи за участие

Документи за участие в конкурса се подават от 02.03.2021 г. до 12.03.2021 г. вкл., всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в Информационен център, 1 етаж на Общинска администрация – гр. Правец, пл.”Тодор Живков”№ 6 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на електронната страница на Община Правец и на информационното табло – 1 етаж, сграда на Община Правец.

Място на изпълнение на длъжността

Център за семейно консултиране и подкрепа – гр. Правец, ул. Генерал Раух №2А и мобилна работа в населените места в Община Правец.

За повече информация: тел. 0882357551, Гълабинка Цветанова – координатор проект.
Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (1)

Има ли нужда от поставянето на допълнителни светофари в града?

Анкета » коментари (1)

Има ли нужда от поставянето на допълнителни светофари в града?

отговори
Да (26)
70% Complete
Не (18)
70% Complete