Сряда, 8 Април 2020, 13:02

Общински съвет - Костинброд ще заседава в четвъртък

5 Октомври 2016, 08:37
(0) (0)
Костинброд - Новини
Прочетена: 696 0


Седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет-Костинброд ще се проведе на 6 октомври (четвъртък) от 16.00 ч. в малкия салон на НЧ "Иван Вазов". Предвиденият дневен ред е следният:
1. Промяна размера на бюджета за 2016 година.  
2. Приемане проект за шеста промяна на поименен списък на обектите за придобиване на ДМА, основен ремонт и безобектови машини и съоръжения – централна доставка с лимитни средства за 2016 година и рашифровката на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00.  
3. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – общинска собственост.  
4. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – общинска собственост.  
5. Учредяване право на строеж върху имот – общинска собственост.  
6. Вземане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.  
7. Вземане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост.  
8. Промяна на Решение № 241 от 21.07.2016 год. на Общински съвет Костинброд.  
9. Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион.  
10. Вземане на решение   за продажба на общински жилищен фонд.   
11. Вземане на решение   за продажба на общински жилищен фонд.    
12. Вземане на решение   за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за здравни   дейности.  
13. Вземане на решение   за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за здравни   дейности.  
14. Вземане на решение   за признаване правото на собственост и предоставяне на имоти придобити по чл.19 от   ЗСПЗЗ, включени в общинския поземлен фонд.  
15. Актуализация на   годишната програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост   за 2016 година.  
16. Приемане на   поименен списък на пътуващите учители от училищата и детските градини на   територията но община Костинброд.  
17. Освобождаване от   заплащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи ЦДГ   и ОДЗ на територията на Община Костинброд за учебната 2016/2017 год.  
18. Разрешаване на паралелки с   численост под определения минимум в училищата и определяне броя на групите и на   децата в групите в детските градини на територията на община Костинброд съгласно   Наредба №7/29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на   учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и   обслужващите звена.  
19. Именуване на   местност, попадаща в КВС на гр.Костинброд, квартал Маслово, дублираща се по   наименование с местност, попадаща в КВС на гр.Костинброд, І-ви район.  
20. Оптускане на две еднократни помощи за болест на нуждаещи се 
21. Изменение и дипълнение на Наредбата за определяне диапазона на основните заплати на работещите по трудови правоотношения в общинските бюджетни структури
22. Искане на сума от 24 448 лв. с цел реализиране на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни действия на мярка 19 "Водено от общността местно развитие" (ЛИДЕР) от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
23 .Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци и такси
24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (9)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (9)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (788)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (72)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (59)
70% Complete
Мир по Земята (122)
70% Complete