Вторник, 7 Юли 2020, 11:45

Общински съвет Сливница ще заседава в четвъртък

27 Август 2019, 10:27
(0) (0)
Сливница - Новини
Прочетена: 192 0


Редовно заседание ще проведе Общински съвет Сливница на 29 август /четвъртък/ от 9:00 часа. Заседанието е редовно и ще се състои в заседателната зала на общината /ет.3/. Заседанието е открито за всички желаещи да присъстват. По дневния ред са предвидени седем докладни.

Проект за дневен ред:

1.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Вх. № 63 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския Поземлен фонд, в землището на с. Гълъбовци на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване на правото на собственост по §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) на наследниците на Никифор Петров Манолов - вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 64 ОТНОСНО: Предоставяне на земя от общинския Поземлен фонд, в землището на с. Гълъбовци на Общинската служба по земеделие, гр. Сливница за възстановяване на правото на собственост по §27, ал. 2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010г.) на наследниците на Младенка Стойкова Алексова - вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 65 ОТНОСНО: Предложение за утвърждаване на средищно училище на територията на община Сливница за учебната 2019/2020 година .- вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 66 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Сливница в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по по договор № BG06RDNP001-7.001-0132-C01/15.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Община Сливница и Държавен фонд „Земеделие" - вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 67 ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Сливница в полза на ДФ „Земеделие" обезпечаващ авансово плащане заДДС по договор № BG06RDNP001-7.001-0132-C01/15.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Община Сливница и Държавен фонд „Земеделие" - вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 68 ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землищата на община Сливница- вносител: Васко Стоилков- кмет

Вх. № 69 ОТНОСНО: Одобряване на пазарната оценка и възлагане провеждането на публичен търг за продажба на следния имот, находящ се в гр. Сливница, а именно: Поземлен имот кадастрален номер 67372.41.25, област София, община Сливница, гр. Сливница, м. ПЕЩЕРИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия неизползвана нива /угар, орница/, НТП Земеделска, площ 345 кв.м., стар номер 041025 - вносител: Васко Стоилков- кмет

2.Изказвания, питания,становища и предложения на граждани
3.Въпроси към кмета и отговори
4.РазниИзточник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (1)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

Анкета » коментари (1)

Ще почивате ли това лято предвид ситуацията с коронавируса?

отговори
Да, смятам да почивам както всяка друга година (88)
70% Complete
Ще почивам само ако успея да намеря пари в тази криза (45)
70% Complete
Почивката ми ще е на вилата на село (51)
70% Complete
Ще почивам, но сигурно ще заменя морето с планина (26)
70% Complete