Понеделник, 22 Юли 2019, 19:21

Отчет на Кмета на Община Етрополе за периода: 01.01.2018г.-31.12.2018г.

6 Февруари, 17:02
(2) (0)
Етрополе - Новини
Прочетена: 1014 11


ОТЧЕТ
На Кмета на Община Етрополе Димитър Димитров

НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ Е ИЗГОТВЕН В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 44 (5) ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗМСМА), СЪГЛАСНО КОЙТО КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ПРЕДСТАВЯ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗРАБОТЕНАТА ОТ НЕГО ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ.
ПЕРИОД НА ОТЧЕТА: 01.01.2018 Г. - 31.12.2018 Г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ,
В началото на всяка година от моето управление, като кмет на Общината изпълнявам един важен ангажимент – да отчета пред вас моите съграждани постигнатото през предходната година, резултатите, приоритетите, предизвикателствата и проблемите, с които се налагаше да се справяме.
През изминалата 2018 година Община Етрополе отчита добри резултати във всички дейности като основни приоритети бяха -
управление на финансовите ресурси, образование, социални дейности, здравеопазване и култура.
Предизвикателствата пред нас бяха много, но с упорит труд и всеотдайност и в сътрудничество с институции, бизнеса и гражданите работихме за осъществяване всеобщите ни цели, да направим Община Етрополе едно по-добро място за живеене.
С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ


ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНАТА:
Важните неща, които свършихме бяха адекватно планиране и изпълнение на бюджета на Общината, финансова дисциплина, стабилно финансово състояние и приоритетно финансиране на основните дейности в нашата работа.
Бюджетът на Община Етрополе за 2018 г., приет на 25.01.2018 год. от ОбС - Етрополе бе в размер на 12 543 028 лв., като в края на годината достигна 16 474 707 лв.
Приетите с бюджета поименни списъци за капиталови разходи бяха финансово обезпечени както следва:
•от Целева субсидия за капиталови разходи - 421 000 лв.
•от Собствени средства - 118 800 лв.
•от преходен остатък по бюджета - 461 177 лв.
• от текущи ремонти - 290 000 лв.
В края на периода са отчетени капиталови разходи в размер на 3 334 426 лв., от които 2 001 288 лв. - получен трансфер от ПУДООС.
Тенденцията към увеличаване на събираемостта на местни данъци и такси се запази и през 2018 година.
Към 30.11.2018 г. бяха събрани 4 639 625 лева приходи от данъци и такси, разпределени както следва:
Имуществени и други данъци - 775 465 лв.;
Неданъчни приходи - 3 864 160 лв.;
Приходи и доходи от собственост - 198 100 лв.;
Общински такси - 697 039 лв.;
Глоби, санкции, наказателни постановления- 50 920 лв.;
Други неданъчни приходи - 6 569 лв.;
Приходи от продажба - 90 782 лв.;
Приходи от концесии - 2 493 154 лв.;
Дарения - 458 060 лв.;
Внесено ДДС - 130 464 лв.;
Получените средства от Републиканския бюджет са 11 162 126 лева
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
През 2018 г. Община Етрополе работи по изпълнението на седем проекта и подготовката на 7 проектни предложения по различни европейски и национални програми.
„Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Етрополе”. Проектът се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Общата стойност на проекта е 225 431,25 лв. Срокът за неговото изпълнение е от 01.09.2016г. до 31.12.2019 г. По проекта всеки ден се предоставя топъл обяд на 100 потребители от Община Етрополе , в т.ч. лица и семейства в неравностойно положение, самотно живеещи възрастни хора с ниски доходи, лица с увреждания и лица от уязвими групи от общината.
„Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград”.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014 - 2020 г. и е на обща стойност 9 600 617,51 лв. Водещ партньор е Община Ботевград, а Община Етрополе и Община Правец са партньори. Основната цел на проекта е намаляване на замърсяването на околната среда в общините Ботевград, Етрополе и Правец, увеличаване на разделно събираните битови отпадъци и тяхното рециклиране и установяване на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в Регион Ботевград.
„Реконструкция на пътен мост над р. Ябланица при пресичането и с ул. „Млада Гвардия” на обща стойност 311 042,78 лв. Проектът е финансиран от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.
„Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Етрополе” на обща стойност 2 003 301,34 лв. Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - жилищен блок 23, находящ се в гр. Етрополе, кв. 8/178”
по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Общата стойност на проекта е 458 811,00 лв.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - жилищен блок - секции 5 и 6, находящ се в гр. Етрополе, кв.13” по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Общата стойност на проекта е 621 401,89 лв.
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки на Детска ясла „Патиланци” - гр. Етрополе” на обща стойност 136 723,46 лв. Проектът е финансиран по Инвестиционна програма на климата на Националния доверителен еко фонд. За реализирането на проекта Община Етрополе е осигурила съфинансиране в размер на 20 508,52 лв.
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2018 Г.:
През 2018 г. Община Етрополе кандидатства с няколко проектни предложения по различни европейски и национални програми:
По Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения” на обща стойност 1 173 401,14 лв. Община Етрополе е водещ партньор по проекта, партньор е Общинско комунално предприятие „Комнис” - Бела Паланка, Сърбия. Проектът е одобрен за финансиране.
„Съвместни инициативи за насърчаване на спорта и здравословния начин на живот” на обща стойност 284 278,29 лв. Водещ партньор по проекта е Спортен център „Баница” - Бела Паланка, Сърбия, Община Етрополе е партньор.
По Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.
„Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски” на обща стойност 1 171 854,19 лв.
„Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе” на обща стойност 94 183,45 лв.
“Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Етрополе” на обща стойност 1 839 852,87 лв.
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
„Интеграция в общността” на обща стойност 700 072,11 лв. Община Етрополе е водещ партньор по проекта. Проектът е одобрен за финансиране.
По проект „Красива България” 2019 г.
„Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче”, УПИ I
за детски дом, кв. 116 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе” на обща стойност 351 582,00 лв., от които съфинансиране на Община Етрополе: 231 587,00 лв.
През 2019 г. Община Етрополе ще продължи да изпълнява проект„Осигуряване на топъл обяд на територията на община Етрополе” и проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград”. Освен това, през 2019 г. ще стартира изпълнението на още два одобрени проекта - „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения”, финансиран по Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия и „Интеграция в общността”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
През 2019 година Община Етрополе ще кандидатства и започне изпълнението на следните проекти:
Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември” - гр. Етрополе - II-ри етап” - средствата са осигурени от бюджета на Община Етрополе;
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр. Етрополе” по Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен еко фонд. Общата стойност на проекта е 255 172,27 лв., от които съфинансиране от общината - 38 275,84 лв.;
„Рехабилитация на ул. „Александър Атанасов” с финансиране от „Елаците - МЕД” АД;
„Закриване и рекултивация на съществуващо депо - община Етрополе” с
финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);
„Изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен инвестиционен проект за рехабилитация на Пречиствателна станция за питейни води - гр. Етрополе” с осигурено финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
Кандидатстване на Община Етрополе по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент
2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
Кандидатстване на Община Етрополе по Процедура BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с два проекта;
Кандидатстване на Община Етрополе по Проект „Красива България” 2019 г. за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:
По отношение на административното обслужване в Общинска администрация - Етрополе са въведени значителни промени.
Продължава поддържането и подобряването на ИМЕОН
ИМЕОН е програма, реализирана чрез използването на най-съвременните технологии в областта на информационните системи, като за работа с данни се използват най-утвърдените и надеждни Системи за управление.
Програмата помага за повишаване качеството и бързината на работа, намаляване на административната тежест и дигитализиране на административното обслужване.
Община Етрополе се присъедини към Средата за електронен обмен на съобщения.
В изпълнение на решение на Министерски съвет, административните органи бяха задължени да приведат системите си за електронен обмен на документи, с изпълнението на което гарантира незабавното стартиране на процеса по облекчаване на административната тежест и положително влияние на процесите на предоставяне на административни услуги на гражданите и бизнеса.
Чрез СЕОС се цели осъществяване на ефективен електронен обмен на документи между участници, регистрирани в административния регистър, предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса в условията на равнопоставеност на всички участници.
Интернет страница на Община Етрополе
След въвеждането на нова електронна страница на Община Етрополе, през 2018 година в сайтa бе включена повече информация. Сега той е много по- удобен за гражданите, като там те могат да намерят новини, електронни регистри, всички събития, заповеди на публични процедури на Община Етрополе и др.
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ:
Служителите на Общинска Администрация - Етрополе активно участват в обучения и семинари, свързани с професионалната им компетентност.
През 2018 г. служители от Община Етрополе взеха участие в обучение по проект на НСОРБ „Подобряване на капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги”. Служителите по служебно и трудово правоотношение преминаха курс на обучение по 10 обучителни модули, пряко свързани с основните общински дейности и тяхната работа.
Община Етрополе въведе строги мерки във връзка с прилагането на закона за личните данни.
Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.,относно защита на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни /GDPR/ в Общинска Администрация - Етрополе бяха разработени и утвърдени Вътрешни правила, с които се определиха принципите на защита на личните данни, целите за които се събират лични данни, правата на физическите лица, чиито данни се обработват от администрацията и сигурността на личните данни при обработка.
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ:
През 2018 година се извършиха ремонти и реконструкции на десетки обекти в Община Етрополе:
Ремонт, асфалтиране на улици и подмяна на водопроводните тръби по трасетата на канализация, финансирана от ПУДООС:
ул. „Каменица”
бул. „Дандевил” в участъка от ул. „Каменица” до ул. „Елаците”
бул. „Георги Антонов” от бул. „Стамболийски” до кв.128
ул.”Сергей Румянцев”
ул.”Ленин”
ул. „Иван Канджаков”
Ремонти на следните сгради:
Ремонт за Общинска Администрация - Етрополе
Центърът за услуги и информация на гражданите е ремонтиран и е изградена затворена конструкция на касата на Местни данъци и такси. Всички помещения в Общинска Администрация - Етрополе са изцяло ремонтирани и обзаведени за по-голямо удобство и комфорт на служителите в работна среда.
Кметство с. Брусен
Нов покрив за ДГ „Слънчице”
Исторически музей-Етрополе
Облагородяване на зелена площ в близост до Пощата в с. Лопян
Ремонт на общежитието на СУ „Христо Ясенов” и изграждане на спортна
площадка
Разширяване на новия гробищен парк
Разчистване на нерегламентирани сметища
Чакълиране на улици
Поддържане на хоризонталната и вертикалната маркировка
Почистване на речни корита
Разработване на нов устройствен план на Община Етрополе
През 2018 г. Община Етрополе сключи договор с външна консултантска фирма за изработване на Общ устройствен план на Общината. Услугата е на стойност 132 092,40 лв. и се финансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Избран е изпълнител на проекта чрез обществена поръчка и е сключен договор за изпълнение.
Община Етрополе обяви бедствено положение на 29.06.2018 година
Във връзка със създалата се обстановка след обилните валежи, в края на месец юни през 2018 година се наложи да бъде обявено бедствено положение в цялата Община. Резултатите след валежите бяха излезли от коритата реки, наводнени къщи, блокирани пътни артерии, скъсани водопроводи, нарушена пътна настилка. В тази връзка се наложи да бъде потърсена помощ от Междуведомствената комисия към МС и Правителството на Република България одобри и отпусна средства в размер на 545 892 лв. на Община Етрополе от държавния бюджет за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
СИГУРНОСТ И ОХРАНА:
Въвеждане на видеонаблюдение в Община Етрополе
Във връзка с подобряване на сигурността, обществения ред и борбата с битовата престъпност,Община Етрополе монтира 32 бр. камери, които обхващат 70 % от града. Обектите са определени съвместно със специалисти от полицията в Етрополе. Камери са поставени на входовете и изходите на града, на основните пътни артерии и кръстовища, училищата, паркове и централна градска част.Записващите устройства са с много добра разделителна способност и на тях могат спокойно да се различават номера на автомобили и лица. Местата, които се наблюдават в града са обозначени с информационни табели за 24-часово видеонаблюдение.
Новата система значително облекчава работата на полицията, превантивната дейност, както и повишава контрола за движение по пътищата.
Системата е под непрекъснат мониторинг, като освен в полицията, екран за наблюдение има и в Общината. Има възможност и за запис.
През 2019 година ще бъдат монтирани още камери в града и селата на Общината. Проектът е финансиран от “ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД.
Нов автомобил за Общинския инспекторат
На Общинския инспекторат към Община Етрополе бе закупен нов автомобил с повишена проходимост 4х4 марка Dacia-Duster.
Със закупуването на новия автомобил работата на Общинския инспекторат е значително подобрена и улеснена.
Средствата за автомобила са гласувани на редовно заседание на Общинския съвет-Етрополе през 2018 година.
ИНИЦИАТИВИ:
Седмица на гората
През 2018 Ръководството на Община Етрополе и служители от Общинска Администрация се включиха в кампания за залесяване по повод Седмицата на гората.
Покрай улиците на Етрополе бяха засадени различни видове храсти и фиданки. Това са общо 100 броя офика, засадени на бул. „Партизански” до ПГ „Тодор Пеев” - Етрополе; 50 бр. фиданки, храст златен дъжд и 50 бр. ружа.
„Да изчистим България”
Община Етрополе подкрепи националната кампания “Да изчистим България заедно 2018”, като осигури чували и ръкавици за доброволците, които се включиха в кампанията.
Равносметката след кампанията е 2,3 тона извозени до депото в Ботевград събрани отпадъци и над 466 включили се доброволци.
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА:
В Община Етрополе е изградена и непрекъснато се развива добра система от социални услуги, осигуряващи грижа за хората.
През 2018 година на територията на Общината функционираха следните видове социални услуги:
Дом за стари хора - гр. Етрополе разполага с капацитет 42 лица. Държавата поема разходите по стандарти на 22 лица, а за останалите 20 домът получава средства от Общинския бюджет.
Център за социална интеграция и рехабилитация. Центърът за социална рехабилитация и интеграция предоставя комплекс от социални услуги.
Център за обществена подкрепа предоставя своята услуга на 30 лица от Общината.
Община Етрополе получи награда „Еко община” за управление на водите от френския посланик.
През 2019 година Община Етрополе спечели награда „Екообщина 2018” в категорията „Устойчиво управление на водите” с население над 10 000 жители. Конкурсът се организира от френското посолство в партньорство с Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройство и е под патронажа на президента на Република България.
Етрополе бе отличен за предприети адекватни мерки за намаляване на загубите на вода до 40 % и замърсяването и с отпадъчни води и утайки, като 100 % от утайките се оползотворяват в земеделието.
Домашен социален патронаж предоставя безплатен обяд на 100 лица съгласно Постановление на Министерски съвет. Общината сключи Споразумение с Агенция социално подпомагане за целево осигуряване на средства за развиване на услуги в домашна среда за хора с увреждане и лица над 65 г.,което влиза в сила от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г. и е на стойност 112 520 лв. На 80 лица се доставя топла храна срещу заплащане на такса. Социални услуги срещу минимално заплащане се предоставят и почасово.
През 2018г. съгласно постановление на МС в Домашен социален патронаж 32 лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници предоставяха на 68 потребители с трайни увреждания или невъзможност за самообслужване от Етрополе, Лопян, Ямна Брусен, Бойковец и Рибарица социални услуги в техните домове.
През 2018 година Общината закупи нов автомобил за обслужване на нуждите на потребителите на Домашния социален патронаж.
Общината подпомага родителите на новородени деца
За първо дете родителите от Община Етрополе получават еднократно помощ в размер на 300.00 лв. , за второ дете - от 600.00 лв. а за трето дете - от 300.00 лв.
Безплатни детски градини
Таксите за посещение в детските градини, детската ясла и млечната кухня за бебета в Общината се заплащат изцяло от общинския бюджет.
Безплатна храна в училищата
За безплатната храна в училищата се отпускат средства от бюджета на Община Етрополе.
Фонд „Даровити деца”
През 2018 година бе предоставена финансова подкрепа на деца с изявени дарби, както следва: на ученическия театрален състав, училищния отбор по футбол и волейбол; Веселка и Георги Георгиеви - ученици от СУ „Хр. Ясенов”.
Финансова помощ за тежко болни и лица в неравностойно положение от Община Етрополе
През 2018 година се предоставиха еднократни финансови помощи в размер на 29 000лв. на 33 болни лица.
Ръководството на Общината винаги с желание и при възможност кандидаства и участва в програми за осигуряване на работни места. За нас е важно хората от уязвими групи да се върнат на пазара на труда.
Общо наетите по програми за заетост жители от Общината през 2018 година са 27.
Те работеха по следните програми:
Проекти и програми за заетост: „Старт в кариерата” - 3 лица
„Регионална програма за заетост” - 6 лица
ОП „Развитие на човешките ресурси” - 13 лица
НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” - 5 лица
Безплатни дърва за огрев за социално слаби и ветераните от войните
За ветераните от войните и социално нуждаещите се възрастни хора са предоставени безплатно от бюджета на Община Етрополе по 3 куб. м. дърва за огрев.
Издаване на пропуски за безплатно паркиране на инвалиди
За ползване на правото за преференциално паркиране и улеснение при движение с МПС за хора с увреждания през 2018 година са издадени 50 бр. карти.
През 2018 година в приемния ден на Кмета са преминали повече от 250 лица, на голяма част от които смятам, че съм решил проблемите.
През 2018г. Община Етрополе предостави от бюджета на общината средства в размер на 270 000 лева за болницата в Етрополе. От тях 220 000 лева са отпуснати за покриване на текущи задължения, а останалите 50 000 за оборудване.
През годината бе направен ремонт на Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ „ Проф. д-р Александър Герчев” - Етрополе. Средствата бяха отделени от Общинския бюджет.
Във всички училища и детски градини на територията на общината има назначени медицински специалисти.
Организирани профилактични прегледи
През 2018 г. с помощта на Община Етрополе бяха организирани профилактични ехографски прегледи на млечна жлеза и щитовидна жлеза. На 9 ноември 2018 година в Клуба на диабетиците, Община Етрополе организира безплатно измерване на кръвната захар на граждани. Инициативата е съвместно с „Балмед” ООД - София.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
През 2018г. Община Етрополе предостави от бюджета на общината средства в размер на 270 000 лева за болницата в Етрополе. От тях 220 000 лева са отпуснати за покриване на текущи задължения, а останалите 50 000 за оборудване.
През годината бе направен ремонт на Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ „ Проф. д-р Александър Герчев” - Етрополе. Средствата бяха отделени от Общинския бюджет.
Във всички училища и детски градини на територията на общината има назначени медицински специалисти.
Организирани профилактични прегледи
През 2018 г. с помощта на Община Етрополе бяха организирани профилактични ехографски прегледи на млечна жлеза и щитовидна жлеза. На 9 ноември 2018 година в Клуба на диабетиците, Община Етрополе организира безплатно измерване на кръвната захар на граждани. Инициативата е съвместно с „Балмед” ООД - София.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Образованието е приоритет в работата на Общинска администрация. С ремонта на спортните съоръжения и зали искаме да предоставим по-големи възможности за извънкласни и извънучилищни дейности, да създадем условия за провеждане на ученически игри, състезания, конкурси и други ученически прояви и инициативи, да осигурим възможности за развитието потенциала на всяко дете и млад човек и израстването им в едни образовани, уверени и креативни граждани на нашия град.
Образователната ни инфраструктура включва широка мрежа от учебни и детски институции:
СУ “Христо Ясенов” – Етрополе
ПГ “Тодор Пеев” – Етрополе
ОУ “Христо Ботев”- Етрополе
ОУ “Христо Ботев” - село Лопян
ОУ “Георги Бенковски” - село Малки Искър
ДГ “Слънчице”- Етрополе
ДГ “Еделвайс”- Етрополе
ДГ “Звънче” - Етрополе
ДЯ “Патиланци”- Етрополе
Всички институции получават делегиран от държавата бюджет, а Община Етрополе осигурява местно финансиране на дейностите.
През 2018 година няколко от тях получиха допълнително финансиране от Община Етрополе:
ОУ „Христо Ботев”-гр. Етрополе - 11 100 лв.,
ОУ „Георги Бенковски” - с. Малки Искър - 7 200 лв.,
СУ „Христо Ясенов” - Етрополе - 12 000 лв.,
ДГ „Звънче” - 1000 лв.,
Осигурен е безплатен транспорт за учениците, които живеят в по-отдалечени райони и от населените места на Общината.
С образователна и развлекателна цел се организираха информационни срещи, велосъстезания и щафети и различни турнири по футбол и волейбол, в които участваха ученици от цялата Община.
ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ:


Категоричен принос за работата с родителите и децата в риск в нашата Община има Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.Образувани и проведени 24 възпитателни дела по отношение на 19 малолетни и 9 непълнолетни, от които 8 момичета и 20 момчета. Наложени са 36 възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН.Членове на МК и обществените възпитатели работеха във всички училища на територията на общината, където са проведени срещи и беседи с учениците от различни класове. Представен бе образователният модул „Шофиране = на отговорност”, който третира проблема за шофирането в нетрезво състояние и последствията от това. Излъчен беше филма „Моментът никога не е само един”, с участието на актьорите Александър Сано и Силвия Петкова.На 12 декември 2018 година в спортната зала на СУ „Христо Ясенов”, ученици от училищата в Етрополе СУ „Христо Ясенов”, ОУ „ Христо Ботев” - град Етрополе и ПГ „Тодор Пеев” присъстваха на информационна среща на тема „Наркотиците убиват!” и на демонстрация на Агенция „Митници” с обученото куче, което мигновено открива наркотични вещества. Кампанията се осъществи от Обществения съвет към Министерството на образованието и науката, Агенция Митници на АЕРОГАРА СОФИЯ, МКБППМН и РУ на МВР - Етрополе.
КУЛТУРА:
Община Етрополе провежда активна политика за развитие на културата, като фактор за устойчиво развитие. Културната дейност на Общината е насочена основно към опазване и съхраняване на местните обичаи и традиции. Създаването, укрепването и възпроизвеждането на тези обичаи и традиции в обществото е най-естествения мост между миналото и съвремието.
Изминалата година бе изпълнена с многобройни мероприятия, сред които театрални и музикално-танцови постановки, изложби, концерти, чествания на юбилейни годишнини и тържества.
Тържествено отбелязахме Националните празници в българския календар, както и уникалните местни празници, характерни за Общината:
Богоявление
Пеене на пръстените
Туристически празник “Свети Атанас”
Етрополската литературно-музикална зима
Земляческа среща на етрополци в София
Мото събор и офроуд
Празник на Община Етрополе
МОГА ФЕСТ
През 2018 год. успешно работи общинското радио, което с излъчванията си всеки ден даваше възможност на гражданите да научават своевременно за случили се събития в града и общината, проведени срещи, взети решения от Общинския съвет и други новини.
Друга възможност за получаване на актуална информация за изминали и предстоящи събития, жителите на общината получаваха от издавания от общината вестник „Етрополски преглед”.
Всички значими събития в Община Етрополе през отчетния период бяха отразени в сайта на Община Етрополе в местни и регионални печатни и електронни медии.
Общината осъществява рекламно-информационна кампания чрез периодични публикации в специализирани туристически издания: списание „Черга” - двуезично издание за история, култура и туризъм, пътен Атлас на
Национален туристически събор „Златна есен – Етрополе”
Освобождението на Етрополе от Османско владичество
България на български език, Пътеводител на България на английски език и в-к „Движение”. Участие в предаване ТУРИЗЪМ.бг по БНТ1.
Издаден е каталог “Бизнес и туризъм” и брошури на туристически обекти, които са разпространени сред гости на града и на туристически изложения.
Сред основните туристически дейности на Община Етрополе е представянето на туристическия продукт чрез участие в национални туристически форуми и изложения, сред които:
Международна туристическа борса „Ваканция &СПА Експо” в София -най-значимото туристическо изложение в България, което се провежда ежегодно през месец февруари
Международна туристическа борса „Културен туризъм” във Велико Търново - участие с експозиционна площ и рекламен щанд
Международна туристическа борса „Уикенд туризъм” – Русе
През годината по различни поводи бяха организирани туристически походи от двете туристически дружества в Етрополе.
Общият брой нощувки, реализирани на територията на Община Етрополе
е 12 593, от които 11 567 са от българи и 1026 от чужденци.
Категоризация на туристически обекти
Категоризирани са общо 16 туристически обекти - 13 заведения за хранене и развлечения и 3 места за настаняване.Събраната сума от такси е 5 830 лв.
Нова маркировка на планински маршрути
Доброволческа група от Туристическо дружество „Насам - натам” обнови туристически маршрути и обекти в Община Етрополе. През кампанията бяха подменени табели и маркировка на обозначени места в планината.
ТУРИЗЪМ:
В резултат на тази доброволческа инициатива беше възстановена маркировката на 7 туристически маршрута на територията на Община Етрополе. Бяха отпуснати средства за подсигуряване на 100 табели, които доброволците поставиха по определени места.
СПОРТ:
Грижата за децата и подсигуряване на условия за масов спорт също е наш приоритет. В Етрополе на всички спортни клубове са предоставени възможно най- добрите условия за спортно-тренировъчна дейност, което привлича все повече млади хора.
През изминалата 2018 година се проведоха:
-общински турнири по футбол и волейбол
-турнири за деца, организирани за пълноценно и здравословно запълване свободното време на учениците.
На територията на Общината има няколко спортни клуба и едно дружество: волейбол, футбол, таекуондо, борба, тенис на маса, туристически клуб, клуб по мотоциклетизъм, туристическо дружество и клуб по шах. От края на 2018 година има клуб по бокс.
Във Волейболен клуб „Етрополе” са записани 185 деца и младежи от Общината, които тренират този спорт и той е един от ключовите за града. Всички деца участват в спортните мероприятия и турнири, както и в състезанията от календара на Българска федерация по волейбол. През годината има отбори, достигнали до финалната фаза на състезанията в своята възраст.
В Детско-юношеската школа по футбол се обучават от 80 до 120 деца и младежи годишно, от които 60 от гр. Етрополе.
Всички спортни клубове се финансират от Община Етрополе. Ежегодно Общината отпуска средства за стопанисване на общинските спортни обекти и съоръжения.
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ,
С настоящия отчет Ви предоставям възможност да се запознаете с извършената работа на общинска администрация във всички сфери на обществено-икономическия живот на община Етрополе.
Най-важното за ръководството на общината през изминалия период бяха хората, условията и начинът им на живот и техните проблеми. Цел номер едно в общинската политика е жителите на общината да живеят по-добре и ако това се случва значи сме на прав път. Така ще продължим и през 2019 година, в която ще осъществим няколко изключително важни проекта, ще продължим да работим нашите родители да изживеят спокойно старините си, нашите деца да растат и се учат в подходяща среда, за да останат да работят и живеят в нашата Община.
Вярвам, че ползотворното сътрудничество и съвместна работа с всички институции и гражданите на Община Етрополе ще продължи и занапред, вярвам във Вашата подкрепа.
С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Източник: balkanec.bg

Коментари (11)

 • Отговори (3) (2)
  1. добавен от: Анонимен 7 Февруари, 09:42

  Страхотен отчет, г-н Кмете! Показахте, че въпреки слабия на програми и проекти период и това, че не сте подчинен на партията на правителството успявате да направите нещо за града. Неблагодарни винаги ще има, но все пак някои хора оценяват работата ви! Желая ви здраве, бъдете малко по-смел, имайте повече самочувствие да показвате на обществото свършеното до момента, защото хората не знаят, че не обичате да се изтъквате.

 • Отговори (4) (0)
  2. добавен от: Анонимен 7 Февруари, 13:17

  Абе не може са мине по центара Направете поне еднс замаска скасааме обущата

 • Отговори (0) (0)
  3. добавен от: Анонимен 7 Февруари, 14:14

  За да си запазите обущата не минавайте оттам

 • Отговори (2) (1)
  4. добавен от: Анонимен 7 Февруари, 15:13

  Ходете в гората,като кмета,а не по центъра

 • Отговори (0) (1)
  5. добавен от: Анонимен 8 Февруари, 09:26

  Невежи сте, ама спорите. Не четете ли,хора. Ще ремонтират центъра тази година.

 • Отговори (0) (0)
  6. добавен от: Анонимен 8 Февруари, 10:02

  Браво, кратко, точно и ясно.

 • Отговори (1) (2)
  7. добавен от: Анонимен 8 Февруари, 15:01

  Централен градски площад „Девети септември” - Сменето му името на този площад! Срамота!

 • Отговори (2) (1)
  8. добавен от: Анонимен 8 Февруари, 15:59

  И как да стане??!! "Десети ноември",ли :?: :P

  • (2) (2)
   1. добавен от: Анонимен 9 Февруари, 08:59

   Не, първоаприлски! Че само името на площада ли е за смяна? Бул. "Партизански", ул. "Млада гвардия", площад " Девети септември"..........
   На тези хора така им е закърняло съзнанието, че дори не им прави впечатление, че са комични с тези имена. Социализмът ли мислят, че ще се върне, за комунизъм ли мечтаят.......?

 • Отговори (2) (1)
  9. добавен от: Анонимен 12 Февруари, 20:30

  Защо не обсъждате кой пореден ремонт е на площада,а си чешете езиците с имена?По това си личи колко ограничени сте.

 • Отговори (2) (1)
  10. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 08:16

  Има ли значение за кой път ще се прави ремонт на площада, №9? Нали е ремонт, за хубаво е?
  Да ви имам мисленето и нагласите!

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (5)

Подготвихте ли се за лятото?

Анкета » коментари (5)

Подготвихте ли се за лятото?

отговори
Да (170)
70% Complete
Не (120)
70% Complete
Няма да почивам, поради липса на средства (206)
70% Complete