Сряда, 23 Септември 2020, 23:10

Представен бе отчетът за изпълнение на годишния бюджет на община Ботевград

14 Септември, 20:08
(0) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 456 6


Публично обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на годишния общински бюджет на община Ботевград за 2019 г. се състоя днес от 17.00ч в зала „Ботевград“ на общинската администрация. На него присъства председателят на Общински съвет Ботевград – д-р Илин Черняшки и зам. кметът Борис Борисов .

Ирина Григорова - директор на Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“ представи презентация на основните резултати от изпълнението на бюджета за изминалата 2019 година.
Изпълнението на бюджета на Община Ботевградза 2019 година в приходната и разходната част е реализирано при спазване на действащото законодателство през бюджетната година.

Бюджетът за 2019г. на община Ботевград, бе приет с Решение №12 от 31.01.2019 година по приходната част в размер на 29 263 998 лв., включваща приходи с държавен характер и приходи с местен характер. С последващи писма и актуализации на Министерството на финансите и трансфери за промяна на взаимоотношенията между общинския бюджет и Републиканския бюджет бюджетната рамка бе променена и към 21.12.2019 год. в размер на 34 478 092лв.

През 2019г. дейността на общината бе насочена към осигуряване изпълнението на основните годишни цели и приоритети. През отчетният период беше осигурена добра финансова стабилност. Бюджетните заведения и дейности своевременно разплащаха задълженията си към доставчиците на стоки и услуги. Засилената бюджетна дисциплина осигури необходимата гъвкавост при спазване на правилата за делегираните от държавата дейности.
Създадоха се условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности.

Изпълнението на основните параметри на бюджета се характеризират със следното:

Приходи

Приходната част на Бюджет 2019 година е формирана на база собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет и с бюджетите на ресорни министерства и друго финансиране. Към 31.12.2019г. в общинския бюджет са постъпили приходи за държавни дейности от централния бюджет , други ведомства и министерства в размер на 16 018 881лв. при уточнен годишен план 17 054 486лв.

-обща субсидия 15 710 741 лв.

-целеви трансфери 433 476 лв.

-транфери между бюджети 844 387 лв.

-транфери от МТСП 75 206 лв.

-транфери ПУДООС 4 970 лв.

Изпълнението на собствените приходи за местни дейности е в размер на 9 718 378 лв., при първоначален годишен план 11 014 315 лв. Плана на собствените приходи е изпълнен на 88 на сто.

-данък върху недвижимите имоти - 798 858 лв.

-данък върху превозните средства - 1 398 260 лв.

-данък при придобиване на имущество по дарение - 457 103 лв.

-туристически данък - 4 588 лв.

-приходи и доходи от собственост - 1 871 632 лв.

-общински такси – 2 983 936 лв.

-глоби, санкции и наказателни лихви - 107 687 лв.

-помощи и дарения от страната и чужбина - 313 489 лв.

-постъпления от продажба на нефинансови активи - 1 952 462лв.

Такса за битови отпадъци е в размер на 2 188 607лв.

Получени трансфери от ЦБ за местни дейности:

- обща изравнителна субсидия за местни дейности, в размер на 2 273 500 лв.

-целева субсидия за капиталови разходи, в размер на 932 300 лв.

Други трансфери за местни дейности:

-Трансфер съгласно споразумение за проект от МРРБ, в размер на 837 807лв.

-Преведени отчисления по чл. 64 от ЗУО от община Правец-207 564 лв. и 24 190 лв. от община Етрополе.

-Трансфер за ДДС в бюджет от ДФ Земеделие по проект „Селски райони“ в размер на 576 093лв.

-Изплащане на ДФ Земеделие финансова корекция по проект „Селски райони“ в размер на 3 245 лв.

-Получен трансфер от АСП по проект „Прозорец към света“ в размер на 24 014лв.

-Трансфер към МТСП- съфинансиране по споразумение за проект „Красива България“ /ДГ Детелина/ - 266 381 лв.

-Трансфер от ПУДООС в размер на 17 236 лв.

Изпълнението на някои приоритетни разходи е както следва:

- храна: 616 212 лв.;

- материали: 1 880 599 лв.;

- вода, горива и енергия: 1 368 644лв.;

- текущ ремонт: 1 039 182 лв.;

- текущи трансфери за домакинствата: 416 644 лв.

За функция 1 „Общи държавни служби“ са извършени разходи общо 3 725 015 лева. Отчетените разходи за функцията представляват 12.00 на сто от обема на разходите на общината.

За функция 2 „Отбрана и сигурност“ са извършени разход на стойност 352 220 лева. Отчетните разходи за функцията спрямо обема на разходите на общината представляват 1.00 на сто.

За функция 3 „Образование“ са извършени разходи общо 13 637 762 лева. Отчетните разходи на образованието представляват 44.00 на сто от обема на разходите на общината.

За функция 4 „Здравеопазване“ са извършени разходи за 890 009 лева. Относителният дял на тези разходи представлява 3.00 на сто от общия обем на разходите на общината.

Капиталов бюджет
За 2019 г. са извършени капиталови разходи в размер на 8 481 840 лв. вт.ч.

Основен ремонт 7 446 311 лв.

Придобиване на ДМА 992 201 лв.

Придобиване на НДА 18 745 лв.

Капиталови трансфери 24 583 лв.

Приоритетите на общината за 2019г., заложени в Бюджет 2019“ като финансова стабилност, оптимално използване на възможностите на европейското финансиране през новия програмен период, развитие на техническата инфраструктура и градска среда, провеждане на активна социална политика, подобряване възможностите за трудова реализация са успешно изпълнени и реализирани.

През 2019г. Община Ботевград е превела всички субсидии на второстепенните разпоредители и приключва бюджетната година без неразплатени разходи и просрочени задължения.Източник: balkanec.bg

Коментари (6)

 • Отговори (1) (7)
  1. добавен от: Анонимен 14 Септември, 20:46

  Община Ботевград кога ще изплати помощтта, която дават за новородени? За един приятел питам.....

 • Отговори (6) (2)
  2. добавен от: Анонимен 14 Септември, 21:02

  И това не заслужавате!
  Поинтересувайте се в кои общини се изплаща подобна помощ.
  Искате днес сте да сте родили,утре пари да вземете.

  • (2) (5)
   1. добавен от: Анонимен 14 Септември, 21:36

   Щом са я въвели да я изплащат са длъжни да си свършат работата. Ти друга работа нямаш ли, или мама и тате те издържат?

  • (4) (1)
   2. добавен от: Анонимен 14 Септември, 22:29

   Живеят в други населени места, но като родят, дойдат за някой месец да поживеят при мама и тате и да не изпуснат помощта. Нали са от ботевградска община. И после дим да ги няма.

 • Отговори (3) (1)
  3. добавен от: Анонимен 14 Септември, 21:34

  А ти какво заслужаваш? Първите 7 години ти липсват

 • Отговори (1) (0)
  4. добавен от: Анонимен 15 Септември, 18:29

  9 месеца нагласяхте числата ли бе другари?

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (2)

Какво е Вашето мнение за затварянето на ул."Свобода?

Анкета » коментари (2)

Какво е Вашето мнение за затварянето на ул."Свобода?

отговори
Напълно съм съгласен (420)
70% Complete
Не съм съгласен (221)
70% Complete
Съгласен съм за еднопосочно затваряне на улицата (173)
70% Complete