Сряда, 29 Януари 2020, 10:50

Предстои заседание на Общински съвет Костинброд

21 Юли 2019, 11:06
(0) (0)
Костинброд - Новини
Прочетена: 535 0


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА чл.17, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, се свиква шестдесет и третото заседание на Общински съвет Костинброд на 25.07.2019 година / четвъртък / от 16.00 часа, което ще се проведе в малкия салон на читалище „Иван Вазов -1947” – гр.Костинброд, при следния Проект за Дневен ред:

1.Промяна размера на бюджета за 2019 година.
2.Приемане проект за шеста промяна на поименен списък на обектите за придобиване на ДМА, основен ремонт и безобектови машини и съоръжения – централна доставка с лимитни средства за 2019 година и разшифровката на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00.
3.Актуализирано разпределение на промените за приходната и разходната част по бюджет 2019 г.
4.Одобряване на извършените разходи за командировки но Кмета на Община Костинброд и Председателя на Общински съвет за II-ро тримесечие на 2019 година.
5.Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година.
6.Даване на съгласие за безвъзмезно придобиване от страна на Община Костинброд на имот – държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост.
7.Вземане на решение за определяне на вида собственост на недвижим имот – общинска собственост.
8.Приемане на цена за продажба на недвижим имот, общинска собственост.
9. Опрощаване на неплатени такси за ползване услугата ,,Домашен социален патронаж“ – гр.Костинброд от патронирани лица.
10.Предоставяне за безвъзмездно ползване, стопанисване и управление на част от недвижим имот – общинска собственост.
11.Освобождаване от плащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи детски градини на територията на Община Костинброд за учебната 2019/2020 година.
12.Разрешаване на групи и паралелки с численост под определения минимум в училищата на територията на Община Костинброд за учебната 2019/2020 година съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
13.Вземане на решение за промяна на Решение №911/20.12.2018 година.
14.Проект за изменение на решение № 451от 27.04.2017 год. на Общински съвет Костинброд относно учредяване на конкурс ,,Млад поет“.
15.Приемане отчет за дейността на Общински съвет – Костинброд за периода м. Януари – м. Юни 2019 година.
16.Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за жилищно застрояване в поземлен имот 38978.636.19, местност ,,Бачийте“, землище на гр.Костинброд.
17.Изменение на ПР / план за регулация / за промяна на регулационния план на с.Бучин проход за повторно включване ПИ 000213 по КВС и идентичен с ПИ 38 ДО кв.7 Община Костинброд.
18.Изменение на ПР / план за регулация / за промяна на регулационния план на гр.Костинброд по кадастралната карта на града в частта на УПИ IV-3791 и ,,за озеленяване“ между о.т.662а и о.т.600 кв.167 по плана на Костинброд.
19. Изменение на ПР / план за регулация / за промяна на регулационния план на гр.Костинброд по кадастралната карта на града в частта на УПИ ХХХVII -254,4196 между о.т.83в и о.т.803а кв.19 по плана на Костинброд.
20.Изменение на ПР / план за регулация / за промяна на регулационния план на гр.Костинброд по кадастралната карта на града в частта на УПИ ХХV – за озеленяване между о.т.552 и о.т.748 кв.195 по плана на Костинброд.
21. Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот 070053, местност ,,Над село(Страната)“, землище на с.Петърч, Община Костинброд.
22.Изменение на ПР/план за регулация/ за промяна на регулационния план на гр.Костинброд по кадастралната карта на градав частт на УПИ I – за училище между о.т. 43 о.т.40, кв. 40 по плана на Костинброд.
23.Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на ,,КОМУНАЛКОМЕРС - КОСТИНБРОД“ЕООД- еднолично търговско дружество със 100 % капитал – собственост на Община Костинброд.
24.Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на ,,НИВА КОМЕРС“ЕООД- еднолично търговско дружество със 100 % капитал – собственост на Община Костинброд.
25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (3)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

Анкета » коментари (3)

Какво си пожелавате за Новата 2020 година?

отговори
Здраве, защото то е най-важното (225)
70% Complete
Пари, че сме заникъде без тях (22)
70% Complete
Любов, за да е по-красив всеки наш ден (18)
70% Complete
Мир по Земята (38)
70% Complete