Четвъртък, 25 Февруари 2021, 23:35

Предстои заседание на Общински съвет – Ботевград

22 Февруари, 10:34
(1) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 353 0


Предстои редовно заседание на Общинския съвет- Ботевград, което ще се състои на 25.02.2021 година /четвъртък/ oт 17.00 часа в зала „Ботевград“ - сграда на община Ботевград, при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Ботевград за второто шестмесечие на 2020 година.

2. Информация за дейността и финансовото състояние на ОП“БКС“,гр. Ботевград.

3. Информация за дейността на ОП“Балкан“,гр. Ботевград за 2020 година.

4. Информация за дейността на Общинския кризисен щаб във връзка с предотвратяване разпространението на заболяването COVID 19 в община Ботевград.

5. Докладни записки:

5.1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

5.1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград.

5.2. Докладна записка относно именуване на улици във в. з. „Чеканица“,гр. Ботевград.

5.3. Докладна записка относно приемане на Общински план за младежта за 2021 година на община Ботевград.

5.4. Докладна записка относно приемане на методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга патронажна грижа във връзка с проект по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ .

5.5. Докладна записка относно даване съгласие за поемане на общински дълг чрез ползване на краткосрочен банков кредит овърдрафт.

5.6. Докладна записка относно промяна на Правилник за устройството и дейността на ОП “Туризъм“ гр. Ботевград и Приложение №1 към правилника.

5.7. Докладна записка относно Информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол на „БАЛКАНГАЗ-2000“АД за 2020 година.

5.8. Докладна записка относно Информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ - Ботевград“ ЕООД за 2020 година.

5.9. Докладна записка относно годишен отчет за дейността на ОП“РДНО- Ботевград за 2020 година.

5.10. Докладна записка относно приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по „ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД- София за 2020 година, отчет за изпълнението на бюджета на асоциацията и бюджет за 2021 година.

5.11. Докладна записка относно даване съгласие за допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 година.

5.12. Докладна записка относно даване съгласие за допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 година.

5.13. Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

5.14. Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем на терени, част от имоти-частна общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски обекти.

5.15. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на „Балкангаз 2000“АД,гр.Ботевград върху част от имот-частна общинска собственост по реда на чл.39,ал.4 от ЗОС.

5.16. Докладна записка относно отдаване под наем през 2021 година на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.

5.17. Докладна записка относно определяне на годишни наемни цени при отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост-ниви, изоставени трайни насаждения и др.

5.18. Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот-с. Трудовец.

5.19. Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот- м.“Чеканица, гр.Ботевград.

5.20. Докладна записка относно разпределение на общински жилища по видове.

5.21. Докладна записка относно даване съгласие за одобряване на схема за поставяне на 1 бр. преместваем обект, върху терен общинска собственост по действащия регулационен план на гр. Ботевград.

5.22. Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 05815.5.505 по КК и КР на землището на гр. Ботевград, м Зелин с цел промяна предназначението на земеделска земя.

5.23. Докладна записка относно съгласие за изработване проект за изменение на ПУП-План за регулация /ПР/ на УПИI- „За жилищен комплекс“ в кв.26 по плана на гр. Ботевград.

5.24. Докладна записка относно съгласие за учредяване на право на преминаване и право на прокарване за обект „Външно ел. захранване с кабел НН-IKV за „Приемник за ел. енергия“ в ПИ с идентификатор 05815.304.1670 по КК и КР на гр.Ботевград,кв.175 по действащия регулационен план на гр. Ботевград.

5.25. Докладна записка относно съгласие за учредяване на право на преминаване и право на прокарване за обект „Външно ел. захранване с кабел НН-IKV за „Приемник за ел. енергия“ в ПИ с идентификатор 05815.304.1685 по КК и КР на гр.Ботевград,кв.168 по действащия регулационен план на гр. Ботевград.

5.26. Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по чл. 19.ал. 1 от ЗСПЗЗ.

6. Питания.Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (0)

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?

Анкета » коментари (0)

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?

отговори
Ароматните вещества, които са добавени в тютюна (37)
70% Complete
Никотинът, който е естествена съставка на тютюна и води до зависимост (77)
70% Complete
Химическите вещества, които се образуват в дима при горенето (166)
70% Complete
Други добавките в тютюна, които са търговска тайна на производителите (62)
70% Complete