Четвъртък, 23 Май 2019, 10:17

Сесия на Общинския съвет в четвъртък, комисиите са във вторник

9 Октомври 2018, 08:11
(0) (0)
Костинброд - Новини
Прочетена: 242 0


В четвъртък от 16.00 ч. в малкия салон на НЧ "Иван Вазов" ще заседава Общинският съвет със следния дневен ред:

1.Докладна записка № 93-00-621/20.09.2018 година, относно: Приемане на информация за текущото изпълнение на Бюджета за първото шестмесечие на 2018 год.

2.Докладна записка № 93-00-622/20.09.2018 година, относно: Актуализирана бюджетна прогноза на община Костинброд за периода 2019-2021 год. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности.

3. Докладна записка № 93-00-668/26.09.2018 година, относно: Приемане проект за осма промяна на поименен списък на обектите за придобиване на ДМА, основен ремонт и безобектови машини и съоръжения – централна доставка с лимитни средства за 2018 година и разшифровката на капиталовите разходи, финансирани от приходи по
§ 40-00.

4. Докладна записка№ 93-00-665/26.09.2018година, относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година.

5. Докладна записка № 93-00-603/10.09.2018 година, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижим имот.

6. Докладна записка № 93-00-620/19.09.2018 година, относно: Приемане на цена за продажба на общински недвижим имот.

7. Докладна записка № 93-00-654/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за обявяване на търг с тайно наддаване за възмездно учредяване право на строеж върху терен – частна общинска собственост.

8. Докладна записка № 93-00-655/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост.

9. Докладна записка № 93-00-659/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за здравни дейности.

10. Докладна записка № 93-00-660/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности.

11. Докладна записка № 93-00-661/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности.

12. Докладна записка № 93-00-663/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности.

13. Докладна записка № 93-00-664/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности.

14. Докладна записка № 93-00-662/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост за компютърни услуги и комуникации.

15. Докладна записка № 93-00-658/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за признаване правото на собственост и предоставянето на имоти по реда на чл.19 ото ЗСПЗЗ, включени в Общинския поземлен фонд.

16. Докладна записка № 93-00-657/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за признаване правото на собственост и предоставянето на имоти по реда на чл.19 ото ЗСПЗЗ, включени в Общинския поземлен фонд.

17. Докладна записка № 93-00-666/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за промяната на собственост от публична общинска в частна общинска собственост.

18. Докладна записка № 93-00-667/26.09.2018 година, относно: Вземане на решение за промяна на начина на трайно ползване на общински поземлени имоти от землището на с.Градец, община Костинброд, Софийска област.

19. Докладна записка № 93-00-656/26.09.2018 година, относно: Протокол от 31.08.2018 г. на комисията по чл.18, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на община Костинброд.

20. Докладна записка №93-00-645/26.09.2018 година, относно: Разрешаване на групи и паралелки с численост под определения минимум в училищата на територията на община Костинброд за учебната 2018/2019 година съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

21. Докладна записка №93-00-646/26.09.2018 година, относно: Освобождаване от плащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи детски градини на територията на Община Костинброд за учебната 2018/2019 година.

22. Докладна записка № 93-00-643/26.09.2018 година, относно: Премане на поименен списък на педагогически специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на община Костинброд, имащи право на възстановяване на транспортните разходи за учебната 2018/2019 година.

23. Докладна записка № 93-00-648/26.09.2018 година, относно: Утвърждаване на общинска транспортна схема.

24. Докладна записка № 93-00-647/26.09.2018 година, относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София.

25. Докладна записка № 93-00-670/26.09.2018 година, относно: Провеждане на 43-то извънредно Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Свата Анна“ – София АД.

26. Докладна записка № 93-00-649/26.09.2018 година, относно: Изменение на подробния устройствен план /план за регулация / за промяна на регулационния план на гр.Костинброд по кадастралната карта на града в частта на УПИ I -1125 при о.т.591а и о.т. 756, кв.170 по плана на Костинброд.

27. Докладна записка № 93-00-650/26.09.2018 година, относно: Изменение на подробния устройствен план / план за регулация / за разширяване на регулационния план на гр.Костинброд, и образуване на нова задънена улица с о.т.83з, о.т.83и, о.т.83к, о.т.83, о.т.83л, о.т.83м, о.т.83н и о.т.83 на кв.19 по плана на Костинброд.

28. Докладна записка № 93-00-651/26.09.2018 година, относно: Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване в поземлен имот 38978.631.9 м. „Престола“, землище на Костинброд.

29. Докладна записка № 93-00-652/26.09.2018 година, относно: Изменение на подробния устройствен план / план за регулация / за промяна на регулационния план на с.Понор по имотна граница на УПИ I-79 при о.т.42, кв.8 по плана на селото.

30. Докладна записка № 93-00-685/04.10.2018 година, относно: Изменение и допълнение за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд.

31. Докладна записка № 93-00-684/04.10.2018 година, относно: Изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Костинброд.
.
32. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички
виж всички

Анкета » коментари (0)

За кого ще гласувате на изборите за европарламент на 26 май?

Анкета » коментари (0)

За кого ще гласувате на изборите за европарламент на 26 май?

отговори
ГЕРБ и СДС (56)
70% Complete
БСП за България (70)
70% Complete
ДПС (6)
70% Complete
ВМРО-БНД (18)
70% Complete
Атака (4)
70% Complete
Патриоти за Валери Симеонов (НФСБ) (9)
70% Complete
Воля – Българските Родолюбци (10)
70% Complete
Демократична България (4)
70% Complete
Коалиция за България (3)
70% Complete
Глас Народен (1)
70% Complete
ПП Възраждане (5)
70% Complete
За друга формация (5)
70% Complete
За независим кандидат (9)
70% Complete
Нямам намерение да гласувам (48)
70% Complete