Понеделник, 20 Май 2024, 16:16

Елаците-Мед АД е направило дарение към Община Етрополе за 5.2 млн. лв., отделно от „Българските добродетели"

20 Септември 2023, 13:42
(1) (1)
Етрополе - Новини
Прочетена: 2754


Публикуваме пълния текст на писмото от „Елаците-Мед“ АД до кмета на община Етрополе без съкращения и редакторска намеса:

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ


Относно: Договор между „Елаците-Мед“ АД и Община Етрополе от 01.03.2013 г.
и Приложение № 1 към него от същата дата

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,


Повод за настоящото писмо ни дава трайното неизпълнение на задълженията на община Етрополе, произтичащи от подписания между „Елаците-Мед“ АД и Община Етрополе договор за дарение от 01.03.2013 г. и Приложение № 1 към него, както и публикацията в брой 211 на в. „Етрополски преглед“, в частта й, отнасяща се до този Договор за дарение.

Като изрично възразяваме срещу направените в публикацията опити за неверни и необосновани внушения относно смисъла и съдържанието на въпросния договор, бихме искали да заявим, че Вие, в качеството Ви на кмет на общината, сте длъжен стриктно да спазвате закона, да се въздържате от неправилни квалификации и да гарантирате точното изпълнение от страна на Община Етрополе на всички нормативни и договорни задължения.

Вместо това, Вие се опитвате да изопачавате фактите и представяте невярна и подвеждаща информация на обществеността.

Конкретно имам предвид следното:

1. Прави се внушението, че „Елаците-Мед“ АД е отнело нещо от жителите на община Етрополе, което чрез Договора за дарение връща.

Както самият Вие посочвате, дружеството ни нито дължи, нито заплаща на общината концесионно възнаграждение.
Сумата, която държавата предоставя на общините като част от концесионното плащане е дължима по силата на Закона за подземните богатства и нейният размер се определя на базата на това каква част от концесионната площ попада на територията на община Етрополе.

През 2013 г. „Елаците-Мед“ АД упражни признатото му от закона право да иска продължаване на срока на концесията, което беше свързано и с промяна на концесионната площ. Искаме обаче изрично да посочим, че промяната на срока и на концесионната площ не се извършват едностранно от концесионера, а с Решение на Министерския съвет. Изменената концесионна площ доведе до промяна на процента от концесионното плащане, който получава община Етрополе, но тази промяна на процента настъпи по силата на закона, а не пряко в резултат от действията на дружеството.

Следователно, твърдението Ви, че „Елаците-Мед“ АД е отнело нещо от жителите на общината е напълно невярно и подвеждащо, тъй като промяната на процента от концесионното плащане за община Етрополе настъпва по силата на Закона за подземните богатства, като последица от приетото от Министерския съвет решение за продължаване на срока на концесията и промяна на концесионната площ, а не в резултат на едностранно, неправомерно и тенденциозно действие от страна на „Елаците-Мед“ АД. Чрез искането си за удължаване на срока на концесията Дружеството неотклонно следва своята социалноотговорна политика да запази работните места и поминъка на населението на общината, което в голямата си част е свързано с работата на рудник „Елаците“ и Ви напомням, че това удължаване беше изрично подкрепено от общината в Договора за дарение, където е записано следното:2. В тази връзка е и другото подвеждащо твърдение, че общината била правила жест като осчетоводявала получаваните по договора суми като дарения, за да можело да се признаят за разход на „Елаците-Мед“ АД, с което се намалявал дължимия от дружеството корпоративен данък.

Освен че е невярно, това твърдение показва недобро разбиране на правната и данъчната материя.

Същността на един договор се определя от неговото съдържание, независимо как е озаглавен. След като във въпросният договор страните са се споразумяли, че едната от тях дарява на другата определена парична сума или някакви вещи, то безспорно това е договор за дарение.

Предвид текста на чл.1, ал.1 от Договора, същият може да бъде квалифициран единствено като договор за дарение, като всякакви други тълкувания са спекулативни и безпочвени. Видно е от съдържанието на договора, че:Εстеството на договора, като такъв за дарение, се потвърждава и от посоченото по-горе, че „Елаците-Мед“ АД няма каквито и да било задължения към община Етрополе във връзка с концесионното плащане, в това число и да компенсира общината по какъвто и да било начин за намаления процент от концесионното плащане.
Поетото от дружеството задължение за предоставяне на финансови средства на общината е единствено израз на добрата му воля да подпомогне общината и да компенсира последиците от настъпилата промяна, така че да бъде гарантирана поддръжката на съответните нива на разходите за инфраструктура, подобряване на средата на живот, образование, здравеопазване. Тази цел на предоставените средства е изрично посочена в самия договор:3.Относно начина на разходване на дарените от „Елаците-Мед“ АД средства и задълженията на община Етрополе да информира дружеството за реализираните проекти.

В публикацията е посочено, че „средствата са разчетени в общинския бюджет. Общинският съвет в Етрополе определя как да се изхарчат, а не общината. Отчитането на изразходването на средствата става също пред Общинския съвет, като законността се проверява от Сметната палата“.

Без да оспорвам това изявление, искам да Ви припомня, че в публикацията удобно са изпуснати задълженията на общината, които тя е поела като страна по договора за дарение.

Съгласно договора страните се споразумяват, че договорът се сключва и даренията се предоставят, като се има предвид, че дарените средства ще бъдат използвани за определени цели, които са посочени в преамбюла на договора, а именно:След като общината е поела задължението за такъв целеви начин на разходване на даренията, Общинският съвет е длъжен да се съобразява с тези ангажименти при определяне на начина на разходване на дарените средства, като в противен случай общината би била в неизпълнение да договора, с всички произтичащи от това законови и морални последици.

Именно с оглед на целевия характер на даренията, страните се договорихме в чл.5 и чл.6 от Договора за дарение, че „Елаците-Мед“ АД като дарител има правото да оповестява по подходящ според него начин реализираните с направените дарения проекти, така че жителите на общината да бъдат информирани, че съответният проект е изпълнен с дарени от дружеството средства. За да може това да се случи, общината е поела не простото задължение да информира дарителя за начина на разходване на средствата, а да му предоставя съответен писмен документ за това, наречен „Свидетелство за дарение“, в който следва да бъдат описани реализираните проекти и разходваните за всеки от тях средства. Именно по този начин се гарантира изпълнението на волята на дарителя дарените средства да бъдат използвани за обществена инфраструктура, подобряване на средата на живот, образование, здравеопазване и се осигурява възможността за прозрачност и контрол от страна на обществеността относно постигането на тези цели. По-долу Ви припомням съдържанието на въпросните чл.5 и чл.6 от договора:Видно от цитираните по-горе текстове на Договора за дарение, направените в публикацията внушения, че община Етрополе е свободна сама да определя начина на разходване на дарените средства и не е длъжна да дава информация за начина на разходването им, са изцяло подвеждащи и в противоречие с поетите договорни задължения. Същите не кореспондират и на интересите на местната общественост, която има правото на публична и прозрачна информация за целевото разходване на средствата на дарителя.

Господин Кмете,

С оглед на изложеното по-горе, както и като имате предвид, че до момента по силата на договора за дарение „Елаците-Мед“ АД е направило дарения в полза на община Етрополе, в общ размер над 5 200 000 (пет милиона и двеста хиляди) лева, за които не ни е предоставено нито предвиденото в договора „Свидетелство за дарение“, нито каквато и да било друга информация за начина на разходване на дарените средства,

както и с оглед на вече публичния характер на този въпрос и засиленият обществен интерес по темата,

Ви приканвам, на основание чл.5 и чл.6 от сключения между нас Договор от 01.03.2013 г, в срок до 7 дни от получаване на настоящото писмо:

1. в изпълнение на чл.6 от договора, на „Елаците-Мед“ АД да бъде предоставено отделно „СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ДАРЕНИЕ“ за всяка от дарените суми, в което в съответствие с договореното между нас да бъдат описани: реализираният проект и изграденият обект с дарената сума, размерът на вложените за това средства и периодът, в който това е направено и
2. в изпълнение на чл.5 от договора, да бъде дадена публичност на информацията относно дарените от дружеството ни средства и реализираните с тях проекти, чрез обявяването й във в. „Етрополски преглед“ и публикуването й на интернет страницата на общината.


С уважение: _______________________________
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ
Изпълнителен директор
на „Елаците-Мед“ АД


Източник: Елаците-Мед – Етрополе

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (5)

Ще има ли предсрочни избори отново?

Анкета » коментари (5)

Ще има ли предсрочни избори отново?

отговори
Да. Категорично! (258)
70% Complete
Не. Само се пазарят за порциите във властта. (140)
70% Complete
Не знам и не ме интересува. (53)
70% Complete
Поредната политическа глупост. (71)
70% Complete