Неделя, 24 Октомври 2021, 22:21

МВР обявява конкурс за назначаване на държавна работа

13 Октомври, 18:14
(1) (1)
Ботевград - Новини
Прочетена: 3030 17


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
О Б Я В Л Е Н И Е

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София със заповед на министъра с рег. №8121К-10658/04.10.2021г.на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

1. Районно управление – Пирдоп
група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 1 (една)вакантна длъжност;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 2 (две) вакантни длъжности.

2. Районно управление – Сливница
група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

3. Районно управление – Етрополе
група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

4. Районно управление – Ботевград
група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 5 (пет) вакантни длъжности.

5. Районно управление – Правец
група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
- младши автоконтрольор II - I степен – 1 (една) вакантна длъжност.

6. Районно управление – Своге
група „Охранителна полиция“
- младши автоконтрольор II - I степен – 1 (една) вакантна длъжност.

7. Районно управление – Ихтиман
група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

8. Районно управление – Самоков
група „Охранителна полиция“
- полицай - старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност.

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:
1. Да имат само българско гражданство;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
4. Специфични изисквания:
4.1. Да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);
4.2. Да имат завършено средно образование;
4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
4.5. Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В” или по-висока - изискването се отнася за кандидатите за длъжностите полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) и младши автоконтрольор – II – I степен;
4.6. Да отговарят на изискванията на Наредба № І-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства - изискването се отнася само за кандидатите за длъжността полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил).
4.7. Да са завършили курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортно произшествие - само за кандидатите за длъжността младши автоконтрольор – II – I степен.
5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ документи и срок за подаването им:
1. В 10 - дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.
Към заявлението се прилагат:
1.1. нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. При издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - нотариално заверено копие на удостоверение за признато образование; кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата;
1.2. свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие) - за кандидатите за длъжностите полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) и младши автоконтрольор – II – I степен;
1.3. Други документи, имащи отношение към конкурса.
При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.
Кандидатите за длъжността младши автоконтрольор – II – I степен следва да имат предвид задължението им след класиране и преди назначаването им на длъжност, да представят актуален документ, удостоверяващ завършен курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортно произшествие.
2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – София, с адрес: гр. София, бул. „Гео Милев“ № 71;
3. В заявлението по т. 1 кандидатът посочва структурата и длъжността, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.
4. Не се приемат документи, подадени след срока по т. 1.
5. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.
В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – София.
6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – София да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси” - МВР, до Института по психология - МВР и ЦБПС при Академията на МВР - за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.


Източник: balkanec.bg

Коментари (17)

 • Отговори (10) (4)
  1. добавен от: Анонимен 13 Октомври, 18:54

  Позициите вече са заети, но вие не го знаете! Тези конкурси са пълна парлама! Предварително се знае кои ще бъдат назначени - връзкарчета,чичовото и татиното. Конкурса трябва да мине формално и да се проведе просто и само заради това, че така се изисква по закона на МВР.

 • Отговори (3) (10)
  2. добавен от: Анонимен 13 Октомври, 19:14

  А ти защо не се пробваш да влезеш в системата на МВР много се съмнявам че може да покриеш критериите.Физически и психически изпити.

  • (9) (1)
   1. добавен от: Анонимен 13 Октомври, 23:12

   А ти как си представяш повечето от отдавна назначените, с вид на холестеролни хипертоници да ги покрият, а?

  • 2.

   Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • 3.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • Отговори (4) (2)
  4. добавен от: Анонимен 13 Октомври, 20:36

  Lampata donosnika she ide

 • Отговори (0) (2)
  5. добавен от: Анонимен 13 Октомври, 20:43

  Не е вярно, че само връзкари влизат в системата. Защо не опитате и тогава да говорите. Има и конкурс за полицаи на ГКПП Калотина. https://www.mvr.bg/dhr/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-main/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB-142-%D0%B0%D0%BB-1-%D1%82-1-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BC%D0%B2%D1%80/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB-142-%D0%B0%D0%BB-1-%D1%82-1-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%BC%D0%B2%D1%80/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F---%D0%BC%D0%B2%D1%80-(%D1%80%D0%B4%D0%B3%D0%BF)-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD34. Успех!

 • 6.

  Коментарът беше изтрит поради използването на нецензурни или неуместни изрази!

 • Отговори (0) (2)
  7. добавен от: Анонимен 14 Октомври, 07:24

  Най-накрая да има конкурс

 • Отговори (0) (0)
  8. добавен от: Анонимен 14 Октомври, 07:37

  Да Изгонат Лубчо Лазаров дето Проси Пари от секи който спре....

 • Отговори (0) (0)
  9. добавен от: Анонимен 14 Октомври, 07:38

  Само Гейове Камдидати Ужас....

 • Отговори (1) (0)
  10. добавен от: Анонимен 14 Октомври, 11:49

  Корупця Голяма у Ботевград

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (7)

Смятате ли, че днес България е независима държава?

Анкета » коментари (7)

Смятате ли, че днес България е независима държава?

отговори
Да, напълно независима е (32)
70% Complete
Не, не е независима (451)
70% Complete
Частично независима е (56)
70% Complete
Нямам мнение по въпроса (21)
70% Complete