Сряда, 5 Октомври 2022, 05:26

МВР - София обявява конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

19 Ноември 2021, 13:14
(1) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 5083 8


Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Отдел „Разследване"

1. младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в ОДМВР – 2 (две) вакантни длъжности;

2. Сектор „Разследване – РУ – Самоков, РУ – Костенец и РУ – Ихтиман"

-младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност;

3. Сектор „Разследване – РУ – Ботевград, РУ – Правец и РУ – Етрополе"

-младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в РУ – 2 (две) вакантни длъжности.ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;


4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са навършили 41 – години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);
4.2. Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър" или придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" в Академията на МВР;

4.2.1. Области на висшето образование: Социални, стопански и правни науки; Сигурност и отбрана;

4.2.2. Професионални направления: Право, Национална сигурност (АМВР).

4.3. Изискване за минимален професионален стаж, както следва:

4.3.1. За длъжността младши разследващ полицай:

- не се изисква;

4.3.2. За длъжността разследващ полицай:

- една година на длъжност за разследващ орган по смисъла на НПК;

4.3.3. За длъжността старши разследващ полицай:

- четири години, от които три години на длъжност за разследващ орган по смисъла на НПК;

4.4. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация с ниво на сигурност „Секретно".

4.5. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 15 (петнадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подадат заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Към заявлението се прилагат:

1.1. Копие на лична карта;

1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – посочва се номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация);

1.3. Декларация, че кандидатът:

1.3.1. Има само българско гражданство;

1.3.2. Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

1.3.3. Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

1.4. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси – в случаите по чл. 3а, ал. 2 и чл. 22а, ал. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;

1.5. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен" – в случаите по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;

1.6. Документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;

1.7. Други документи, имащи отношение към конкурса.

2. Не се приемат документи, подадени след срока по т. III.1.

3. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси" към отдел „Административен" при Областна дирекция на МВР – София, адрес: гр. София, ул. „Гео Милев" № 71.

4. В срока за подаване на документите за участие в конкурса, кандидатите да се явят пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи – за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси" към отдел „Административен" при Областна дирекция на МВР – София.

5. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси" към отдел „Административен" при Областна дирекция на МВР – София, да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до Главна дирекция „Национална полиция" – МВР, дирекция „Човешки ресурси" – МВР и Института по психология – МВР за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а, ал. 2 и чл. 22а, ал. 5 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.


IV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:

1. Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи:

1.1.Решаване на писмен тест;

1.2.Писмено решаване на казус.

Изпитът да се проведе от експертна група по чл. 7, ал. 6, т.4 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) по специализирана методика, приложение № 6 към чл. 22а, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Кандидатите, преминали елиминаторния праг на етапа се допускат до участие в следващия конкурсен етап.

2. Психологично изследване:

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Психологичното изследване да се проведе от експертна група по чл. 7, ал. 6, т.1 (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) по специализирана методика, приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.

Източник: balkanec.bg

Коментари (8)

 • Отговори (3) (3)
  1. добавен от: Анонимен 19 Ноември, 20:51

  Само не ходете в Правец че там е психодиспансер

 • Отговори (0) (0)
  2. добавен от: Анонимен 19 Ноември, 20:56

  Младши или старши полицай е едната бройка в Самоков и т.н.?

 • Отговори (0) (4)
  3. добавен от: Анонимен 27 Ноември, 18:44

  НОМЕР 1 прав си.В Правец трудно се работи.Няма кой да го разбере.Дори и СЕГАШНИЯТ Директор на ОДМВР СОФИЯ .ЖАЛКО .Той си има работа с един "лешояд" в лицето ма Началник РУ ПРАВЕЦ. ТОЯ ЧОВЕК СЕ НУЖДАЕ ОТ ПСИХИАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА. ЩЕ ИЛЕЗНАТ ОТКЛОНЕНИЯ.СИГУРЕН СЪМ.

 • Отговори (0) (3)
  4. добавен от: Анонимен 27 Ноември, 19:10

  Жалкото е,че едно свежо управление,като РУ ПРАВЕЦ се свързва с името на такъв глупак!!! Тоя "нещастник" е за Карлуово !!!

 • Отговори (0) (3)
  5. добавен от: Анонимен 27 Ноември, 19:39

  Тоя човек в момента е един "мишок".Той от години не влиза в община Правец..Не знам по какви причини.Те са ясни на всички нам....,но!!НЕ е нормално млади хора да се отказват да идват да работят в РУ ПРАВЕЦ заради този глупак.
  ..

 • Отговори (5) (0)
  6. добавен от: Анонимен 27 Ноември, 21:56

  Номера 1,3,4, и 5 от километри личи че коментарите са писани от едно и също лице. Не предизвиквайте органите да докажат, че се касае за измама и умишлено очерняне.

 • Отговори (1) (0)
  7. добавен от: Анонимен 4 Декември, 18:28

  Няма значение кои ще е Началник.Дали Георги или Иван .Важното е полицията да бъде в полза на ощесството.В момента не е така.Поне в Правец !!!

 • Отговори (1) (0)
  8. добавен от: Анонимен 4 Декември, 18:50

  И причината не е в сегашният Началник,а в материала с който разполага !!!. Който и да дойде ще бъде по зле , а не по добре !!! ПРИЧИНИТЕ СА КОМПЛЕКСНИ !!!

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (38)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

Анкета » коментари (38)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

отговори
Абсолютен акт на агресия от Путин и нарушаване на международното право (600)
70% Complete
Русия не е виновна, Украйна и Западът предизвикаха реакцията на Москва (1461)
70% Complete
Напрежението ескалира, но скоро ще спадне, светът не може да си позволи такава война (84)
70% Complete
Голяма грешка на Путин, това ще е краят му (75)
70% Complete
Нека не бързаме с изводите, дано всичко приключи скоро (294)
70% Complete