Четвъртък, 23 Май 2024, 02:52

Писмо - отговор на публикация във вестник "Етрополски преглед"

26 Септември 2023, 15:43
(5) (1)
Етрополе - Новини
Прочетена: 2742


ДО:
Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
ДО:

РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА В. „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“

Относно: Право на отговор на публикация във вестник “Етрополски преглед“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ,
Във връзка с публикуваните от Вас в бр. 212 на вестник „Етрополски преглед“ неверни твърдения, засягащи дейността на „Елаците – Мед“ АД и отношенията на дружеството с община Етрополе, както и поради лекотата, с която пренебрегвате и премълчавате очевидни и всепризнати факти за социално-икономическия принос на компанията, е необходимо да уточня следното:

(1) По отношение на болницата в гр. Пирдоп, меморандумът за подпомагане на болницата беше подписан между „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД, „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД и „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД, от една страна, и седемте общини, акционери в болницата, от друга. Целта на този меморандум беше не осигуряване на издръжка на болницата, а същата да бъде спасена от закриване, за да могат хората от Средногорието да имат достъп до здравеопазване. Тези хора просто щяха да останат без работеща болница в района. Пред такава опасност, за щастие, болницата в Етрополе не е изправена, но въпреки това винаги сме били готови да участваме в съвместни инициативи на бизнеса с общината, както и с наши дарителски инициативи. Надявам се, че поне няма нужда да Ви припомням, че през 2021 г. покривът на болницата беше изцяло подменен по Благотворителна програма „Българските добродетели“, че беше закупен рентгенов апарат последно поколение, а през декември 2022 г. беше сменена дограмата на втория етаж на Медицинския център.

(2) Тук бих искал да Ви задам въпроса: Вие, като кмет на общината, какво направихте за подобряване на условията в медицинския център? Както Ви е известно, всяка година „Елаците-Мед“ АД превеждат като дарение на Община Етрополе стотици хиляди левове, с които Вие и ОбС съвет имате възможността да покривате и дефицити на болницата, които са значително по-малки от дарените суми. Отново искам да Ви напомня, че този акт на дарение е изключително доброволен жест и няма задължителен характер, предназначен е именно за подобряване на условията на живот на хората и се дължи само и единствено на доброто отношение на ръководството на дружеството към нуждите на жителите на общината. До момента по силата на този договор за дарение „Елаците-Мед“ АД е направило дарения в полза на община Етрополе в общ размер над 5 200 000 (пет милиона и двеста хиляди) лева, за които не ни е предоставено нито предвиденото в договора „Свидетелство за дарение“, нито каквато и да било друга информация за начина на разходване на дарените средства. Бих искал да публикувате пълния ми отговор по този въпрос във вестника на общината, който Ви бе изпратен във връзка с Ваша предишна публикация, както и отново настоявам да дадете обяснение на обществеността относно начина на разходване на дарените средства, каквато е била дарителската воля.

Напомням Ви, че публикуването на този отговор освен че е Ваш морален дълг, свързван с разкриването на обективната истина, е и задължение на вестника, за неизпълнението на което се носи съответната правна отговорност.

(3) Във връзка с публикуваните от Вас в бр. 212 на вестник „Етрополски преглед“ твърдения, касаещи средната работна заплата в дружеството и мнението Ви, че тя е ниска за труда, който се полага от хората, както и че е висока само поради високите възнаграждения на директорите, ще си позволя да изразя несъгласие, тъй като средната заплата в „Елаците-Мед“ АД, без участието на възнагражденията на ИТР персонала, за 2022г. е 2649 лв., а за 8-те месеца на 2023 г. е 2773 лв.

(4) По повод на това колко дълго се взимат пенсиите от работещите в Елаците, ако бяхте уважили поканата ни да присъствате на честването на миньорския празник, щяхте да се срещнете с много наши пенсионери, които след работа в Елаците получават пенсии повече от 20 години. Не само, тези, които са се пенсионирали с I и II категория труд, получават пенсии в размер над 2000 лв.

(5) Не отговарят на обективната истина твърденията Ви за заболеваемостта на жителите на община Етрополе.

На основание на представена от общопрактикуващите лекари (ОПЛ) в община Етрополе таблица - справка за 2021 г.,  правите извода, че 6119 души (или 57,8 %) от населението над 18 години е с хронични заболявания, който извод е некоректно изчислен и изцяло погрешен. Въпросната таблица, публикувана във в. „Етрополски преглед“,  представя броя диспансеризации по групи заболявания при ОПЛ, но това не означава, че броят на диспансеризираните лица е равен на сумата от диспансеризациите (452 + 3779 +124 + 395 + 1369 = 6119 диспансеризации). Почти винаги, и особено в общини със застаряващо население, каквато е община Етрополе, а в подобно състояние са и други общини в Р. България, едно лице, особено в пенсионна възраст, най-често има две и повече хронични заболявания, по които е диспансеризирано – например сърдечно-съдово заболяване, захарен диабет и хронично заболяване на дихателната система. Поради тази причина, броят на хронично болните лица е винаги значимо по-малък от броя на регистрираните диспансеризации при ОПЛ, което означава, че представената информация за 6119 лица с хронично заболяване е невярна и подвеждаща, а хронично болните жители на община Етрополе са значително по-малко, възможно и на половина на посочената цифра.

В медицинския анализ за оценка на здравното състояние на населението най-често използваните показатели са болестност, заболеваемост и смъртност по причини на смъртта. Тези показатели са анализирани в изготвения от специалисти по задание на Елаците Мед през 2022 г. аналитичен доклад за собствени нужди: „Анализ на здравно-демографското състояние на населението с оценка на здравния риск в района на дейност на „Елаците- Мед“ АД.  Той е основан на официалната здравна статистика на населението и данните от екологичния мониторинг на дружеството в периода 2017-2022 г. Болестността и заболеваемостта, както и смъртността по диагнози са разгледани детайлно за община Етрополе и сравнени със средните за Софийска област за периода 2017-2020 г.

Докладът анализира официалните данни с източник РЗИ – Софийска област, като наличната информация не доказва данни за повишен здравен риск в община Етрополе по отношение най-често повлияващите се заболявания от състоянието на околната среда. Болестността в община Етрополе през 2020 г. от ракови образувания и от болести на органите на кръвообращението е по-ниска от средната стойност за Софийска област. Болестите на дихателната система в община Етрополе през 2020 г. са с приблизително същата честота, каквато е и за цялата Софийска област. Също, по отношение болестите на дихателната система само за възрастовата група 0 – 18 г., заболеваемостта в община Етрополе през периода 2018-2020 г. е по-ниска от средната за Софийска област и през трите изследвани години.

Изведените данни неоспоримо показват, че болестността за община Етрополе е близка и често по-ниска от средната стойност за Софийска област. Изнесените от Вас данни и изводи за повишена заболеваемост в общината по същество са неверни и могат да създадат необосновано чувство на страх и загриженост сред гражданите, както и да доведат до безпричинно безпокойство за здравето им и това на техните деца.

(6) За автомобилите на МВР и Пожарната, които „чакате и до ден днешен“, трябва да кажа, че  няма постъпило такова искане към Управителния съвет на „Елаците-Мед“ АД. Вие като бивш началник на НСО би трябвало да знаете, че съгласно Вътрешните правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в Министерство на вътрешните работи /чл.3/ дарител не може да бъде частно търговско дружество, каквото е „Елаците-Мед“ АД.

(7) Невярно е и твърдението Ви, че с проекта за удължаване срока на работа на дружеството до 2041 г. и с планирано изменение на концесионната площ се заемат нови 1000 хектара в района на р. Влайковица и Дебелия рът, както че и се засяга вододайна зона.

Причината до момента предприетите действия за продължаване на срока на концесията и за промяна на концесионната площ да не са обсъдени с населението на общините, в границите на които попада концесионната площ, са единствено от нормативен характер. За незапознатите пояснявам, че Законът за подземните богатства не предвижда в рамките на процедурата по промяна на концесионната площ при метални подземни богатства да се изисква предварително уведомяване на населението на засегнатите общини или съгласуване с общините. Изискване за уведомяване и провеждане на обществено обсъждане съществува на по-късен етап, в рамките на предстоящите процедури по Закона за опазване на околната среда, където всяко инвестиционно предложение се обявява на заинтересованата общественост и изцяло се съобразява с нормативно установените забрани за извършване на дейности в границите на отделните пояси на учредените санитарно-охранителни зони около водохващанията за питейно-битови нужди на населените места.

В рамките на тези процедури, всички документи, касаещи промяната на концесионната площ, ще бъдат предоставени за обществено обсъждане и тогава ще стане ясно, че няма промяна в границите на концесионната площ, която да засяга посочените от Вас местности. Единственото увеличение на концесионна площ в района на землището на гр. Етрополе е с 227 хектара, където не се предвижда да се извършват добивни дейности. Това увеличение е предвидено с презумпцията да се запази сегашния процент на концесионно възнаграждение, който получава Община Етрополе, тъй като поради увеличаване за технологични нужди на площите в землищата на общините Чавдар и Мирково значително трябваше да се намали процента на получаваното от Община Етрополе концесионно плащане. Няма никакъв проблем от технологична гледна точка тези площи да бъдат изключени от границите на концесионната площ, ако приемете намаление на процента от концесионното плащане за община Етрополе.

С цел разсейване на евентуални опасения сред обществеността, ще уточним, че всяко инвестиционно предложение се обявява на заинтересованата общественост и изцяло се съобразява с нормативно установените забрани за извършване на дейности в границите на отделните пояси на учредените санитарно-охранителни зони около водохващанията за питейно-битови нужди на населените места.

Г-н Димитров,

В обобщение бих искал да посоча, че публикуването и разпространяването на невярна информация за най-големия данъкоплатец, работодател и дарител на Община Етрополе според мен е твърде погрешно, още повече когато това се прави в период на предизборна кампания.

Това е Ваше решение, но държа, когато цитирате цифри и факти, свързани с дейността на управляваното към момента от мен дружество, да не се изнася в публичното пространство невярна информация. Това е важно и от гледна точка на обществеността, която има правото на вярна, обективна и безпристрастна информация.

С уважение,
Инж. Драгомир Драганов,
Изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АДИзточник: „Елаците-Мед“ АД

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (5)

Ще има ли предсрочни избори отново?

Анкета » коментари (5)

Ще има ли предсрочни избори отново?

отговори
Да. Категорично! (263)
70% Complete
Не. Само се пазарят за порциите във властта. (143)
70% Complete
Не знам и не ме интересува. (57)
70% Complete
Поредната политическа глупост. (76)
70% Complete