Неделя, 22 Май 2022, 14:45

В сряда ще заседава Общинският съвет

23 Януари, 22:58
(0) (0)
Костинброд - Новини
Прочетена: 322 0


На 26 януари (сряда) от 16.00 ч. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“ е 35 редовно заседание на Общински съвет – Костинброд. Проектът за дневен ред е следният:
1. Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Костинброд за 2021г.
2. Приемане отчета за дейността на ОбС за периода м. Юли – м.Декември 2021 година.
3. Приемане план за работата на ОбС за 2022 година.
4. Изменение на ПУР /План за улична регулация/ за промяна на регулационния план между о.т.45 до о.т.50 на ул.“Панорама“, при кв.247 и кв.60а по плана на гр.Костинброд.
5. Приемане на отчет за дейността на Център за обществена подкрепа „Промяна“, гр.Костинброд за 2021година.
6. Приемане на отчет за дейността на „Дневен център за работа с деца на улицата“, гр.Костинброд за 2021година.
7. Приемане на отчет за дейността на Домашен Социален Патронаж, гр.Костинброд за 2021 година.
8. Отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на община Костинброд.
9. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, съставляващ 9/903 ид.ч. от УПИ VI-119 от квартал 27 по действащия регулационен план на с.Богьовци, община Костинброд, чрез изкупуване дела на община Костинброд от съсобственик – физическо лице.
10. Приемане на отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет – Костинброд за периода м.Юли – м.Декември 2021г.
11. Приемане на отчет за дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция „Надежда“, гр.Костинброд за 2021 година.
12. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022г.
13. Вземане на решение за обявяване на част от имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.
14. Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: част от сграда с идентификатор 38978.900.6777.1 по КККР на гр. Костинброд, одобрена със заповед № РД-18-42/13.08.2015 г. на ИД на АГКК, находяща се в ПИ с идентификатор 38978.900.6777, 108 кв. по действащия регулационен план на гр. Костинброд, със ЗП=270 кв.м. за нуждите на Районна служба“Пожарна безопасност и защита на населението“ –Костинброд.
15. Изменение на ПУР /план за улична регулация/ за промяна на регулационния план между о.т.636 и о.т.644 кв.188 по плана на гр.Костинброд.
16. Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – План за застрояване/ за жилищно застрояване в поземлен имот 15984.403.1, местност „Червиляк“, землище на с.Голяновци, община Костинброд.
17. Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура – за електрозахранване с подземни кабели по общински земеделски път 15984.322.119 и 15984.322.45 по одобрената кадастрална карта на с.Голяновци.
18. Допускане за изработване на проекти за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – План за застрояване за жилищно застрояване и парцеларен план за транспортен достъп през поземлен имот 38978.507.380/ земи по чл.19/ за поземлен имот 38978.507.350, землище на Костинброд.
19. Одобряване на проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура – за водоснабдяване от съществуващ стоманен водопровод до напорен резервоар през общински имоти 53607.32.20 пасище, мера, 53607.32.22 зем.земи, 53607.32.440 – ерозирани орни земи, 53607.32.511 зем. земи и 53607.61.16 дере по одобрената кадастрална карта на с.Опицвет.
20. Необходимостта от допълнителни средства за закупуване на оборудване на Доброволно Формирование „Феникс“ към община Костинброд.
21 . Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (23)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

Анкета » коментари (23)

Какво мислите за военното нахлуване на Русия в Украйна

отговори
Абсолютен акт на агресия от Путин и нарушаване на международното право (284)
70% Complete
Русия не е виновна, Украйна и Западът предизвикаха реакцията на Москва (726)
70% Complete
Напрежението ескалира, но скоро ще спадне, светът не може да си позволи такава война (48)
70% Complete
Голяма грешка на Путин, това ще е краят му (38)
70% Complete
Нека не бързаме с изводите, дано всичко приключи скоро (167)
70% Complete