Понеделник, 2 Октомври 2023, 00:47

Вакантна длъжност за вътрешен одитор в Общинска администрация Драгоман

12 Януари 2022, 12:23
(0) (0)
Драгоман - Новини
Прочетена: 691 0


От Общинска администрация Драгоман обявяват вакантна длъжност за вътрешен одитор в звено за вътрешен одит със следните характеристики и изисквания:
Вътрешен одитор в звено за вътрешен одит в Общинска администрация Драгоман

Области на дейност:

Идентифициране и оценяване рисковете в организацията.

Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията, съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, опазването на активите и информацията, изпълнението на задачите и постигането на целите.

Дава препоръки за подобряване на дейността на общината.

Преки задължения:

І. Участва в цялостната дейност на звеното по вътрешен одит, в т. ч.:

1.Участва в одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието.

2.Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнения и др. с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на управление на риска и контрола.

3.Подпомага изготвянето на Статут на звеното по вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит.

4.Своевременно докладва на РВО резултатите от одитните ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на организацията.

5.Подпомага изготвянето на междинни доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит.

6.Подпомага изготвянето на годишен доклад за дейността по вътрешен одит.

7.Докладва за всички случаи, в които е била ограничена дейността на вътрешния одит.

8.Докладва на РВО установените от вътрешни одити случаи на нарушения на нормативни актове и информира незабавно за идентифицирани индикатори за измама.

9.Подпомага оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета на общината.

10.Подпомага оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в организацията.

11.Подпомага изготвянето на одитен план за всеки одитен ангажимент.

12.Участва в даването на препоръки в докладите за изпълнение на одитните ангажименти за подобряване на системите за финансово управление и контрол, участва в подпомагането на кмета на общината при изготвяне на план за действие и следи за изпълнението на препоръките.

13.Участва в изготвянето на работните документи в съответствие с вътрешните правила и писмените процедури.

14.Изпълнява учебните планове за повишаване на квалификацията на персонала.

15.Усъвършенства знанията, уменията и другите си способности чрез непрекъснато професионално развитие.

16.Изпълнява всички нареждания и допълнително възникнали задачи възложени от РВО в рамките на основната дейност и целите на длъжността.

17.Не разгласява и не предоставя информация станала му известна при или по повод осъществяването на дейността му, освен в случаите, предвидени в закон.

18.Изпълнява служебните си задължения при спазване принципа на конфиденциалност по отношение на класифицираната информация, представляваща служебна тайна, данните и личната информация за гражданите, станали му известни при или по повод изпълнение на служебните задължения;

19.Прави анализи и дава мнения, становища и предложения, с които да подпомага решенията на кмета на общината;

20.Изпълнява и други конкретно възложени задачи.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: висше, бакалавър.

Професионална област: счетоводство и контрол в публичния сектор, финанси, стопански и финансов контрол.

Професионален опит: не се изисква.

Допълнителна квалификация/обучение: притежание на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или друг международно признат сертификат в областта на вътрешния и външния одит.

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография, диплома за завършено образование, документи за допълнителна квалификация - сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или друг международно признат сертификат в областта на вътрешния и външния одит.

Документите се приемат в центъра за административно обслужване на Община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2 всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. или на е-mail адрес: obshtina_dragoman@abv.bg

Срокът за подаване на документите е до 17:00 часа на 15.02.2022 г.

Всички кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.


Източник: balkanec.bg

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (38)

Кой трябва да бъде националният празник на България?

Анкета » коментари (38)

Кой трябва да бъде националният празник на България?

отговори
3 март – Денят на Освобождението (621)
70% Complete
24 май – Денят на българската писменост и култура (83)
70% Complete
6 септември – Денят на Съединението (45)
70% Complete
22 септември – Денят на Независимостта (51)
70% Complete
Тази дискусия е излишна, само се чудят как да разделят хората (105)
70% Complete