Петък, 26 Февруари 2021, 00:03

Предстоящо : Осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Етрополе

20 Февруари, 15:18
(0) (0)
Етрополе - Новини
Прочетена: 337 1


Осемнадесето редовно заседание на Общински съвет Етрополе ще се проведе на 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно: Приемане на бюджета на Община Етрополе за 2021 година, ВхОБС-35/12.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

2. Предложение относно: Проект на Наредба №6 за организация и управление на гробищните паркове и гробища на територията на Община Етрополе, ВхОБС-40/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров-Кмет на Община Етрополе

3. Предложение относно: Приемане на отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Етрополе 2017-2020 г., ВхОБС-41/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

4. Предложение относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Етрополе (2021г.-2022г.), ВхОБС-42/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

5. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 година, ВхОБС-43/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

6. Предложение относно: Приемане на Списък за броя, вида и местонахождението
на общинските жилища по предназначение за 2021 година, Вх.ОБС-44/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

7. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ IV - 1697, кв.169 по ПУП на гр. Етрополе, ВхОБС-45/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

8. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ XIV-15, кв.7 по ПУП на с. Лопян, ВхОБС-46/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

9. Предложение относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост: Продажба на имот №641.63 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по §4, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност Баш Самоков, ВхОБС-47/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

10. Предложение относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ V – 510, кв.55 по ПУП на с. Лопян, ВхОБС-48/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

11. Предложение относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,представляващ: кафе с бар на открито, находящо се в УПИ I – „Парк”, квартал 14 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ВхОБС-49/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

12. Предложение относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на първия етаж от двуетажна сграда – Арнаудова къща, кв. 94 по ПУП на гр. Етрополе , Вх.ОБС-50/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

13. Предложение относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение – магазин, находящ се на бул. „Руски” № 100, блок № 1, УПИ II – „За жилищно строителство”, квартал 90 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, ВхОБС-51/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

14. Предложение относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, приемане на годишен план за паша за 2021-2022 година и определяне на правила за ползването на предоставените пасища, мери и ливади, ВхОБС-52/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

15. Предложение относно: Изменение и допълнение на Решение №159 от 10.10.2019 г. на Общински съвет – Етрополе, относно допускане изменение на действащия подробен устройствен план на град Етрополе в частта на имот пл. №3083 до кв. 13, уличното озеленяване и нереализираните улици, ВхОБС-61/19.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

16. Предложение относно: Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК, в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за 2020г.; Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2020г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия обслужвана от „ВиК – София“ ЕООД; Приемане на Проектобюджет за 2021 година на Асоциацията по ВиК на Обособената територия – София, ВхОБС-62/19.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

17. Предложение относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмет на кметство, ВхОБС-63/19.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

18. Предложение относно: Общински Консултативен съвет по въпросите за младежта, ВхОБС-53/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

19. Предложение относно: Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССИВ), ВхОБС-54/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

20. Предложение относно: Изменение на Решение №161 от 29.10.2020 г. /Протокол №13/, ВхОБС-55/18.02.2021 г.
Вносител: Димитър Димитров- Кмет на Община Етрополе

21. Предложение относно: Отчет за дейността на Общински съвет-Етрополе и на неговите комисии за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г., ВхОБС-37/16.02.2021 г.
Вносител: Марин Маринов - Председател на Общински съвет - Етрополе

22. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Кунка Костадинова Димитрова, ВхОБС-56/18.02.2021 г.
Вносител: Марин Маринов - Председател на Общински съвет - Етрополе

23. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Верка Борисова Георгиева, ВхОБС-57/18.02.2021 г.
Вносител: Марин Маринов - Председател на Общински съвет - Етрополе

24. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Виолетка Василева Пенкова, ВхОБС-58/18.02.2021 г.
Вносител: Марин Маринов - Председател на Общински съвет - Етрополе

25. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Пеко Георгиев Стефанов, ВхОБС-59/18.02.2021 г.
Вносител: Марин Маринов - Председател на Общински съвет - Етрополе

26. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Марияна Иванова Калинова, ВхОБС-60/18.02.2021 г.
Вносител: Марин Маринов - Председател на Общински съвет - Етрополе

Марин Маринов: /п/
Председател на Общинския съвет

Източник: balkanec.bg

Коментари (1)

  • Отговори (0) (1)
    1. добавен от: Анонимен 22 Февруари, 22:07

    Т.15

    Общински имот ,който е асвалтиран с ОБЩИНСКИ средства и до настоящият момент се поддържа за сметка на Общината се подарява на частно лице. Позор! Това е кощунство!

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (0)

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?

Анкета » коментари (0)

Знаете ли коя е ОСНОВНАТА причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето?

отговори
Ароматните вещества, които са добавени в тютюна (37)
70% Complete
Никотинът, който е естествена съставка на тютюна и води до зависимост (77)
70% Complete
Химическите вещества, които се образуват в дима при горенето (166)
70% Complete
Други добавките в тютюна, които са търговска тайна на производителите (62)
70% Complete