Събота, 19 Септември 2020, 09:36

Проведе се откриваща пресконференция по проект "Подай ръка"

13 Февруари, 13:06
(2) (0)
Ботевград - Новини
Прочетена: 1066 6


Днес от 11.00 часа в зала „Стамен Панчев“ в сградата на Общинска администрация се проведе откриваща пресконференция по проект “Подай ръка”.

Общата стойност на проекта е 932 821.31лв., в т.ч. Безвъзмездна финансова помощ /БФП/ 746 498.97 лв., собствено финансиране 186 322.34 лв. Процент на съфинансиране от ЕС: 85.00 %.

Главна цел на проекта е създаване на подходяща социална инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги на територията на община Ботевград.

Проектът се финансира по ОП „Региони в растеж“. Настоящият проект се финансира по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“. Процедурата е за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА.

Финансират се инфраструктурни проекти, които допринасят за:
-Успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността.
-Гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности.
-Предоставяне на социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда.
-Осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания.
Проектът на Община Ботевград не предвижда мерки за т.нар. резидентен тип грижа т.е. настаняването на деца на място където те да живеят, да се хранят и да нощуват. Мерките са свързани с консултация и с дневни грижи за деца с увреждания.

Предвижда се да бъдат обособени два обекта, където да се предоставят социални услуги.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
Включват се дейности за подобряването и модернизирането на съществуващата инфраструктура за 2 обекта на интервенция - „Център за обществена подкрепа“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, така че да отговорят на съществуващите функционални изисквания и насоките за изграждане на подходяща инфраструктура съобразно релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността.

Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства:форми за подкрепа на деца, младежи и пълнолетни лица с трайни увреждания, в които се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

Планирани дейности, които общината ще извърши:
-Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител, съгласно изискванията на ЗОП;
-Обследване за енергийна ефективност и сертифициране по чл. 48 от ЗЕЕ и обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. ч, т. 1-7 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на Център за обществена подкрепа (ЦОП);
-Изпълняване на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на ЦОП;
-Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията- извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обект ЦОП в експлоатация;
-Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС);
-Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекта "Подай ръка";
-Управление на проекта.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
-Разкрити 2 нови социални услуги на територията на община Ботевград
-Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.
-Осигуряване на качествена грижа за децата и младежите, включително за децата с увреждания и с тежки увреждания, чрез създаване на широк набор от социални и интегрирани здравно-социални услуги.
Източник: balkanec.bg

Коментари (6)

 • Отговори (7) (0)
  1. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 13:51

  Според мен има нужда и от клубове за децата без проблеми, и от поощрения за постигнати успехи.

 • Отговори (6) (0)
  2. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 13:53

  Освен кафенетата и питейните заведения къде да отиде през свободното си време един примерно 20годишен младеж.

 • Отговори (8) (0)
  3. добавен от: Аз 13 Февруари, 14:35

  Определено има необходимост да се помисли и за нормалните деца..те сьщо са бьдеще на тази дьржава. Но явно по-лесно се намират пари за децата с проблемите. Младежкия дом има голям капацитет и този дом е на всичките граждане на общината...ситуация е такава че почва да прилича на дискреминацията кьм нормалните деца от нормални семейства..Никой не го интересува как се справят "нормални" бьлгарски семейства с ежедневието ..

  • (0) (2)
   1. добавен от: Анонимен 13 Февруари, 17:05

   Сит на гладен невярва.

 • Отговори (2) (2)
  4. добавен от: Анонимен 14 Февруари, 15:59

  Кмета и обкръжението му крадът от парите на детските учители.

 • Отговори (1) (1)
  5. добавен от: Анонимен 14 Февруари, 16:07

  Да се задействат институциите и да направят проверка.

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички

Анкета » коментари (1)

Какво е Вашето мнение за затварянето на ул."Свобода?

Анкета » коментари (1)

Какво е Вашето мнение за затварянето на ул."Свобода?

отговори
Напълно съм съгласен (393)
70% Complete
Не съм съгласен (202)
70% Complete
Съгласен съм за еднопосочно затваряне на улицата (156)
70% Complete