Понеделник, 27 Май 2024, 05:38

Общински съвет Драгоман ще заседава тържествено на 29 август

22 Август 2019, 19:24
(0) (0)
Драгоман - Новини
Прочетена: 1146 0


Поредно редовно заседание, което ще бъде и тържествено, ще проведе Общински съвет Драгоман на 29 август /четвъртък/. Заседанието е с начален час 15:00 часа и ще се проведе в Заседателната зала на общината. То ще бъде и началото на отбелязването на юбилея – 50 години град Драгоман. Като първа точка от дневния ред е определено да бъдат прочетени официални поздравления и приветствия по случай празника на град Драгоман. Предвидените точки по дневния ред са общо девет.

Сесията е открита и на нея могат да присъстват всички желаещи.

Проект задневен ред:


1.Поздравления и приветствия във връзка с празника на град Драгоман.

2.Докладна записка с вх.№100-365/21.08.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман,
относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни
предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ Сливница—Драгоман с проект:
„Реконструкция на ул.“Захари Стоянов“ между о.т.131, 130, 153, 152 и 147 по регулационния план на
община Драгоман“.

3.Докладна записка с вх.№100-364/21.08.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман,
относно: Одобряване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“, с което се обезпечава авансово
плащане по договор BG06RDNP001-7.001-0062-C01 ОТ 30.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони 2014—2020г. за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул.Хр. Ботев“ в
гр.Драгоман“.

4.Докладна записка с вх.№100-360/20.08.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман,
относно: Одобряване на идейна скица /проект/ за смяна предназначението на УПИ I—1360
„Обединено детско заведение“, кв.88 по плана на гр.Драгоман, община Драгоман.

5.Докладна записка с вх.№100-361/20.08.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман,
относно: Учредяване на право на прокарване на водопроводно отклонение през УПИ IV—„Училище“,
кв.15, с.Калотина, община Драгоман.

6.Докладна записка с вх.№100-367/21.08.2019г. от Андрей Иванов—кмет на община Драгоман,
относно: Предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план—план за регулация
/ПУП—ПР/ в обхвата на УПИ I—за кметство, кв.8 по плана за регулация на с.Калотина, община
Драгоман.

7.Заявление с вх.№94-00505/26.07.2019г. от Емилия Любомирова, относно: Отпускане на еднократна
парична помощ при раждане.

8.Заявление с вх.№94-00513/01.08.2019г. от Иглика Симова, относно: Отпускане на еднократна
парична помощ при раждане.

9.Други.Източник: balkanec.bg

Ключови думи: Драгоман , ОбС

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар:

Назад

Последвайте ни във Facebook

Обяви

виж всички
виж всички

Анкета » коментари (0)

Ще успее ли Балкан да спечели титлата в НБЛ?

Анкета » коментари (0)

Ще успее ли Балкан да спечели титлата в НБЛ?

отговори
Да (31)
70% Complete
Не (18)
70% Complete
Ще бъде много трудно (8)
70% Complete
Не знам (4)
70% Complete